• Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 11 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 11 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 11 Quản trị tiền công và tiền lương do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: ý nghĩa của quản trị tiền công, tiền lương, xây dựng hệ thống trả công trong doanh nghiệp,...

   19 p hce 30/11/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 14 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 14 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 14 Các phúc lợi cho người lao động do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Các loại phúc lợi cho người lao động, xây dựng và quản lý chương trình phúc lợi và dịch vụ cho người lao động,...

   8 p hce 30/11/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 13 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 13 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 13 Các khuyến khích tài chính do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: mục đích của các khuyến khích tài chính và các thách thức đối với hệ thống khuyến khích, các loại khuyến khích tài chính,...

   13 p hce 30/11/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 12 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 12 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 12 Các hình thức trả công do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Hình thức trả công theo thời gian, hình thức trả công theo sản phẩm,...

   10 p hce 30/11/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 16 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 16 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Nội dung chính của bài giảng chương 15 Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể là: Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hce 30/11/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 17 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 17 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 17 Bất bình của người lao động do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Khái niệm, phân loại và nguyên nhân bất bình của người lao động, các nguyên tắc giải quyết những bất bình, quá trình giải quyết bất bình,...

   6 p hce 30/11/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 19 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 19 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao Chương 19 với các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản về quản lý chương trình an toàn sức khỏe, các yếu tố nguy hại đến sức khỏe và các nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và hậu quả của nó, các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn cho người lao động trong...

   14 p hce 30/11/2017 2 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 6 - TS. Nguyễn Xuân Trường

  Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 6 - TS. Nguyễn Xuân Trường

  Mục tiêu của Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 6 Thiết kế sản phẩm mới là: Hiểu được vai trò, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung hoạt động thiết kế sản phẩm mới, mô tả được qui trình thiết kế sản phẩm mới, nắm được các xu hướng thiết kế sản phẩm mới

   16 p hce 30/11/2017 2 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 4 - TS. Nguyễn Xuân Trường

  Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 4 - TS. Nguyễn Xuân Trường

  Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 4 Sáng tạo khái niệm sản phẩm mới có mục tiêu chính là: Hiểu và viết được khái niệm sản phẩm mới, phát triển được khái niệm sản phẩm mới cho doanh nghiệp, tổ chức, bết áp dụng sàng lọc, đánh giá và lựa chọn được khái niệm sản phẩm mới.

   13 p hce 30/11/2017 0 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 2 - TS. Nguyễn Xuân Trường

  Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 2 - TS. Nguyễn Xuân Trường

  Mục tiêu chính của Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 2 Chiến lược và kế hoạch phát triển sản phẩm mới là: Hiểu được chiến lược và vai trò của chiến lược phát triển sản phẩm mới, mô tả được các vị thế chiến lược phát triển sản phẩm mới, các chiến lược phát triển sản phẩm mới,...

   19 p hce 30/11/2017 0 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 1 - TS. Nguyễn Xuân Trường

  Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 1 - TS. Nguyễn Xuân Trường

  Mục tiêu chính của Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 1 Khái quát về phát triển sản phẩm mới là: Nắm vững khái niệm sản phẩm mới và phát triển sản phẩm mới, hiểu được tầm quan trọng của việc phát triển sản phẩm mới, nắm được các yếu tố quyết định thành công hay thất bại của sản phẩm mới,...

   10 p hce 30/11/2017 2 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 5 - TS. Nguyễn Xuân Trường

  Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 5 - TS. Nguyễn Xuân Trường

  Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 5 Đánh giá khái niệm sản phẩm có mục tiêu chính là: Hệ thống đánh giá khái niệm, phương pháp sàng lọc đầy đủ, phương pháp dự báo bán hàng và phân tích tài chính

   15 p hce 30/11/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số