• Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 7 - Tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 7 - Tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 7 "Tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm tài nguyên thiên nhiên, phân loại tài nguyên thiên nhiên, vai trò của tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế, một số vấn đề về TNTN.

   37 p hce 28/01/2019 2 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - Lao động với phát triển kinh tế

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - Lao động với phát triển kinh tế

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 giúp người học hiểu về "Lao động với phát triển kinh tế". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Nguồn lao động và các nhân tố ảnh hưởng, thị trường lao động ở các nước đang phát triển, vai trò của lao động với phát triển kinh tế, đặc điểm thị trường lao động ở các nước đang phát triển.

   33 p hce 28/01/2019 3 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - Lý thuyết về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - Lý thuyết về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở lý luận chung về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, mô hình các giai đoạn tăng trưởng của Rostow, mô hình hai khu vực của Lewis, mô hình hai khu vực của trường phái Tân cổ điển, mô hình hai khu vực của Oshima. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p hce 28/01/2019 3 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 6 - Khoa học công nghệ với phát triển kinh tế

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 6 - Khoa học công nghệ với phát triển kinh tế

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về khoa học và công nghệ, tác động của khoa học công nghệ với phát triển kinh tế, phân tích tác động của yếu tố công nghệ trong hàm sản xuất, đổi mới công nghệ và phát triển kinh tế.

   25 p hce 28/01/2019 2 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 5 - Nguồn vốn với phát triển kinh tế

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 5 - Nguồn vốn với phát triển kinh tế

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 5 "Nguồn vốn với phát triển kinh tế" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Các khái niệm, vai trò của nguồn vốn với phát triển kinh tế, các yếu tố tác động đến cầu vốn đầu tư, cung vốn đầu tư và các yếu tố tác động.

   28 p hce 28/01/2019 3 0

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng "Kinh tế học sản xuất - Chương 2: Phân tích sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm sản xuất và những ứng dụng, quy mô sản xuất và các nguồn lực đầu vào,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hce 28/01/2019 3 0

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng "Kinh tế học sản xuất - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học kinh tế học sản xuất" trình bày tổng quan lại một số vấn đề về kinh tế học, nghiên cứu kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p hce 28/01/2019 3 0

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 4 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 4 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng "Kinh tế học sản xuất - Chương 4: Phân tích chi phí sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm về chi phí, phân tích chi phí trong ngắn hạn, phân tích chi phí trong dài hạn, hàm chi phí và tối thiểu hóa chi phí sản xuất, một số ví dụ về tối thiểu hóa chi phí.

   8 p hce 28/01/2019 3 0

 • Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 5 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 5 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng "Kinh tế học sản xuất - Chương 5: Phân tích lợi nhuận" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về lợi nhuận, doanh thu biên và chi phí cận biên và điều kiện tối đa hóa lợi nhuận, hàm lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hce 28/01/2019 3 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc của nghiên cứu, giai đoạn kế hoạch NC, giai đoạn thực hiện NC, xây dựng đề cương nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hce 28/01/2019 4 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế - Chương 3: Thu thập dữ liệu và thông tin nghiên cứu" bao gồm các nội dung: Khái niệm, mục đích thu thập thông tin, quá trình thu thập thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hce 28/01/2019 5 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 3: Thu thập dữ liệu và thông tin nghiên cứu" bao gồm các nội dung: Khái niệm, mục đích thu thập thông tin, quá trình thu thập thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hce 28/01/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số