• Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2): Chương 7 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2): Chương 7 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Chương 7 - Ước lượng các số đặc trưng của tổng thể cung cấp cho người học các kiến thức về: Phương pháp hàm ước lượng, phương pháp khoảng tin cậy, ước lượng tỷ lệ của tổng thể, xác định kích thước mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo,

   77 p hce 24/08/2018 3 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1): Chương 1 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1): Chương 1 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng chương 1- Xác suất của biến cố và các công thức tính xác suất cung cấp cho người học các kiến thức: Phép thử, biến cố, không gian các biến cố sơ cấp, mối quan hệ giữa các biến cố, nghiên cứu xác suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p hce 24/08/2018 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1): Chương 2 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1): Chương 2 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Chương 2 - Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất cung cấp cho người học các nội dung: Khái niệm về đại lượng ngẫu nhiên, phân loại đại lượng ngẫu nhiên, phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p hce 24/08/2018 3 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1): Chương 4 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1): Chương 4 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều - hàm của các ĐLNN trình bày khái niệm về đại lượng ngẫu nhiên hai chiều, phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều, các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p hce 24/08/2018 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2): Chương 6 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2): Chương 6 - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2) - Chương 6: Mẫu ngẫu nhiên trình bày tổng thể về mẫu ngẫu nhiên, các số đặc trưng của tổng thể, khái niệm mẫu, mô hình xác suất của tổng thể và mẫu, các tham số đặc trưng của mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p hce 24/08/2018 5 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2): Chương - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2): Chương - Bùi Thị Lệ Thủy

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2) - Chương 2: Kiểm định giả thiết thống kê" trình bày các khái niệm, kiểm định giả thiết về trung bình tổng thể, kiểm định giả thiết về tỷ lệ tổng thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p hce 24/08/2018 2 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Chương 3 – Trịnh Quốc Lương

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương 3 – Trịnh Quốc Lương

  Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính” cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp Gauss, phương pháp nhân tử LU, phương pháp Cholesky, chuẩn, hệ pt ổn định và số điều kiện,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p hce 24/08/2018 3 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Chương 2 – Trịnh Quốc Lương

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương 2 – Trịnh Quốc Lương

  Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 2: Giải gần đúng phương trình phi tuyến” giới thiệu khoảng cách ly nghiệm, cách giải gần đúng pt f(x) = 0. công thức sai số tổng quát, phương pháp chia đôi, phương pháp lặp Newton,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p hce 24/08/2018 4 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Chương 4 – Trịnh Quốc Lương

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương 4 – Trịnh Quốc Lương

  Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 4: Nội suy và xấp xỉ hàm” cung cấp cho người học các kiến thức: Đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, Spline bậc 3, bài toán xấp xỉ thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p hce 24/08/2018 5 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Chương 5 – Trịnh Quốc Lương

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương 5 – Trịnh Quốc Lương

  Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân” cung cấp cho người học các kiến thức: Tính gần đúng đạo hàm, tính gần đúng tích phân. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   24 p hce 24/08/2018 7 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Chương 1 – Trịnh Quốc Lương

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương 1 – Trịnh Quốc Lương

  Bài giảng “Phương pháp tính - Chương 1: Khái niệm về số gần đúng và sai số” trình bày về khái niệm sai số, phân loại sai số, cách biểu diễn sai số, cách biểu diễn số thập phân. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   24 p hce 24/08/2018 8 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Chương 6 – Trịnh Quốc Lương

  Bài giảng Phương pháp tính: Chương 6 – Trịnh Quốc Lương

  Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân” cung cấp cho người học các kiến thức: Giải gần đúng phương trình vi phân cấp 1, giải gần đúng hệ phương trình vi phân, giải gần đúng phương trình vi phân cấp cao, giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 bằng phương pháp sai phân hữu hạn,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p hce 24/08/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số