• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng cung cấp cho người học khái niệm, ghi nhận, đánh giá doanh thu và chi phí, vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến doanh thu và chi phí, trình bày doanh thu , chi phí trên BCTC, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính.

   38 p hce 31/03/2018 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Hoàng Huy Cường

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hce 31/03/2018 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng trình bày tổng quan về BCTC, thông tin trên Bảng cân đối kế toán, thông tin trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD, thông tin trên BCLCTT, thông tin trên thuyết minh BCTC, một số hạn chế của BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p hce 31/03/2018 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Lý Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Lý Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bản chất của kế toán, các lĩnh vực kế toán, môi trường kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p hce 31/03/2018 7 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - Lý Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - Lý Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán" giúp người học có thể nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán, giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán, trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p hce 31/03/2018 6 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Lý Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Lý Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán, áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hce 31/03/2018 6 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Lý Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Lý Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" cung cấp các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán để xác định lợi nhuận; các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển; hoàn thành chu trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p hce 31/03/2018 4 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Lý Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Lý Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" trình bày tổng quan về báo cáo tài chính, các giả định và nguyên tắc kế toán, hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hce 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Lý Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Lý Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" giúp người học giải thích cách thức xử lý kế toán các hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, ghi nhận, đánh giá và trình bày hàng tồn kho và nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hce 31/03/2018 4 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - Lý Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - Lý Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất" giúp người học có thể trình bày những đặc điểm của hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp; giải thích các bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo

   7 p hce 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng The economics of money, banking, and financial markets: Chương 9 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The economics of money, banking, and financial markets: Chương 9 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng Khủng hoảng tài chính ở các quốc gia phát triển - Chương 9 trình bày khủng hoảng tài chính, các yếu tố nguyên nhân của khủng hoảng, khủng hoảng ở các quốc gia phát triển, tín dụng trong giai đoạn đại khủng hoảng, thảo luận về lý do của Bong bóng giá nhà đất, lãi suất và khủng hoảng tài chính 2007-2009,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hce 31/03/2018 4 0

 • Bài giảng The economics of money, banking, and financial markets: Chương 16 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng The economics of money, banking, and financial markets: Chương 16 - Federic S.Mishkin

  Bài giảng Các công cụ của chính sách tiền tệ - Chương 16 trình bày thị trường dự trữ và lãi suất vốn Liêng Bang, cung trên thị trường của dự trữ, tác động của những thay đổi trong 3 công cụ cụ của chính sách tiền tệ tới lãi suất Liên Bang, Vận dụng các công cụ chính sách tiền tệ, nghiệp vị thị trường mở, ưu điểm của nghiệp vụ thị...

   30 p hce 31/03/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số