• Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 8: Thuế và trợ cấp phát thải (Các chính sách khuyến khích kinh tế)

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 8: Thuế và trợ cấp phát thải (Các chính sách khuyến khích kinh tế)

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 8: Thuế và trợ cấp phát thải (Các chính sách khuyến khích kinh tế) trình bày về nội dung phân loại ô nhiễm, thuế Pigou (Pigouvian Tax), thuế phát thải (Emission Tax), trợ cấp môi trường (Subsidy), hệ thống ký quỹ – hoàn trả (Deposit – Refund). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   57 p hce 30/09/2017 3 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 11: Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 11: Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 11: Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường trình bày tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường, các bước thực hiện một phương pháp đánh giá. Để nắm vững nội dung kiến thức bài giảng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   9 p hce 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 6: Các chính sách phi tập trung

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 6: Các chính sách phi tập trung

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 6: Các chính sách phi tập trung trình bày giới thiệu cách tiếp cận phi tập trung để nội hóa chi phí, luật nghĩa vụ pháp lý, quyền sở hữu (Định lý Coase), thuyết phục đạo đức, hàng hóa xanh. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   37 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 10: Tại sao phải đánh giá giá trị môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 10: Tại sao phải đánh giá giá trị môi trường

  Nội dung Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 10: Tại sao phải đánh giá giá trị môi trường nhằm giải thích giá trị kinh tế, tổng giá trị kinh tế. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình.

   17 p hce 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 9: Giấy phép phát thải có thể chuyển nhượng (Các chính sách khuyến khích kinh tế)

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 9: Giấy phép phát thải có thể chuyển nhượng (Các chính sách khuyến khích kinh tế)

  Bài giảng Kinh tế môi trường Bài giảng 9: Giấy phép phát thải có thể chuyển nhượng (Các chính sách khuyến khích kinh tế) trình bày về nguyên tắc chung, chính sách TDP, thiết lập thị trường TDP, TDP và động cơ khuyến khích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   28 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Chương 6 - Hồ Văn Dũng

  Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Chương 6 - Hồ Văn Dũng

  Chương 6 - Chính sách tài chính tiền tệ trong thương mại quốc tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Thị trường ngoại hối (Foreign Exchange Market); tỷ giá hối đoái (Foreign Exchange Rate); rủi ro hối đoái, sự đầu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p hce 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Chương 7 - Hồ Văn Dũng

  Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Chương 7 - Hồ Văn Dũng

  Chương 7 - Toàn cầu hóa kinh tế. Chương này tập trung vào những nội dung chính sau: Toàn cầu hóa, những nguyên tắc cơ bản trong điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế, các hình thức liên kết kinh tế quốc tế, liên hiệp thuế quan. Mời tham khảo.

   9 p hce 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Chương 1 - Hồ Văn Dũng

  Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Chương 1 - Hồ Văn Dũng

  Chương 1 - Nhập môn Kinh tế quốc tế. Những nội dung chính trình bày trong chương này gồm: Đối tượng của môn học kinh tế quốc tế, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học kinh tế quốc tế, Những xu hướng vận động chủ yếu của nền kinh tế thế giới hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

   5 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Chương 2 - Hồ Văn Dũng

  Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Chương 2 - Hồ Văn Dũng

  Chương 2 - Học thuyết thương mại quốc tế (International Trade Theory). Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Học thuyết trọng thương (Mercantilism), lý thuyết lợi thế tuyệt đối, lý thuyết lợi thế so sánh, lý thuyết chi phí cơ hội, lý thuyết chuẩn về thương mại quốc tế, thuyết nguồn lực sản xuất vốn có. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p hce 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Chương 4 - Hồ Văn Dũng

  Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Chương 4 - Hồ Văn Dũng

  Chương 4 - Chính sách thuế quan trong thương mại quốc tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, vai trò của chính sách thương mại quốc tế; chính sách thuế quan đối với thương mại quốc tế; bảo hộ danh nghĩa và bảo hộ sản xuất nội địa thật sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hce 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Chương 3 - Hồ Văn Dũng

  Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Chương 3 - Hồ Văn Dũng

  Chương 3 - Chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Bản chất của sự chuyển dịch các nguồn lực kinh tế quốc tế, tác động và hiệu quả của sự chuyển dịch vốn quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   6 p hce 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Chương 5 - Hồ Văn Dũng

  Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics): Chương 5 - Hồ Văn Dũng

  Chương 5 - Rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế (Nontariff Measures – NTM) (Nontariff Barriers – NTB). Những nội dung chính trong chương này gồm có: khái niệm về rào cản phi thuế quan, các biện pháp hạn chế về định lượng nhập khẩu, các biện pháp hạn chế nhập khẩu tương đương với biện pháp thuế, hạn chế xuất khẩu tự nguyện (Voluntary Export...

   13 p hce 30/09/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số