• Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các hình thức lương, chứng từ kế toán, kế toán tiền lương, kế toán các khoản trích theo lương, kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p hce 25/02/2019 20 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 do Th.S Phạm Thị Huyền Quyên biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Căn cứ pháp lý kế toán tài sản cố định, khái quát về tài sản cố định, tài khoản sử dụng, kế toán tăng tài sản cố định, kế toán giảm tài sản cố định, kế toán khấu hao tài sản cố định,...

   128 p hce 25/02/2019 19 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang, phương pháp tính giá thành, kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng, kế toán CPSXKD phụ.

   91 p hce 25/02/2019 23 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

  Chương 5 trình bày về "Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Kế toán thành phẩm, kế toán doanh thu, kế toán các khoản giảm trừ doanh thu, kế toán xác định kết quả tiêu thụ,...

   59 p hce 25/02/2019 15 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3.1 - HV Ngân Hàng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3.1 - HV Ngân Hàng

  Chương 3.1 giúp người học hiểu về "Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Chi phí của doanh nghiệp, doanh thu và thu nhập khác của DN, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của DN, những loại thuế của yếu đối với doanh nghiệp.

   30 p hce 28/12/2018 47 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - HV Ngân Hàng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - HV Ngân Hàng

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Giá trị thời gian của tiền", cụ thể như: Chuỗi thời gian và chuỗi tiền tệ, lãi đơn, lãi kép và giá trị tương lai của tiền, giá trị hiện tại của tiền, một số ứng dụng giá trị thời gian của tiền,...

   32 p hce 28/12/2018 34 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - HV Ngân Hàng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - HV Ngân Hàng

  Chương 1 trình bày về "Tổng quan về tài chính doanh nghiệp". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tài chính doanh nghiệp, các quyết định tài chính doanh nghiệp, nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới việc tổ chức tài chính doanh nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hce 28/12/2018 26 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - HV Ngân Hàng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - HV Ngân Hàng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Tài sản cố định của doanh nghiệp, khấu hao tài sản cố định, các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản cố định, biện pháp quản trị tài sản cố định,...

   74 p hce 28/12/2018 25 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3.2 - HV Ngân Hàng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3.2 - HV Ngân Hàng

  Cùng nắm kiến thức trong chương "Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Doanh thu của doanh nghiệp, thu nhập khác của doanh nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p hce 28/12/2018 26 0

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 1 - Nguyễn Hồng Thắm

  Bài giảng Tài chính công: Bài 1 - Nguyễn Hồng Thắm

  Bài giảng "Tài chính công - Bài 1: Tổng quan về tài chính công" cung cấp cho người học các kiến thức: Khu vực công và bộ máy nhà nước, vai trò kinh tế của nhà nước, tài chính công và ngân sách nhà nước, hệ thống ngân sách nhà nước, vai trò của các cấp ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p hce 28/12/2018 51 0

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 2 - Nguyễn Hồng Thắm

  Bài giảng Tài chính công: Bài 2 - Nguyễn Hồng Thắm

  Bài giảng "Tài chính công - Bài 2: Chu trình ngân sách" cung cấp cho người học các kiến thức về: Phương pháp soạn lập ngân sách, ví dụ về chu trình ngân sách tại EU, chu trình ngân sách Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p hce 28/12/2018 29 0

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 3 - Nguyễn Hồng Thắm

  Bài giảng Tài chính công: Bài 3 - Nguyễn Hồng Thắm

  Bài giảng "Tài chính công - Bài 3: Đánh giá thu nhập công" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thu nhập công, chỉ tiêu đánh giá khả năng tài trợ chi ngân sách nhà nước, các chỉ tiêu đánh giá mức độ và năng lực vay nợ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p hce 28/12/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số