• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho, quy trình kiểm soát nội bộ hàng trong kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho theo hệ thống kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p hce 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p hce 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của kế toán, môi trường pháp lý của kế toán, các nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố của BCTC và ghi nhận các yếu tố của BCTC, sổ và hình thức ghi sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" giúp người học: Nhận biết được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, xác định được nguồn hình thành và mục đích sử dụng nguồn vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p hce 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền & các khoản phải thu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, trình bày thông tin tiền và các khoản phải thu trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p hce 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh" giúp người học có thể thực hiện quy trình hoạt động cơ bản về giao dịch mua bán hàng hóa của doanh nghiệp thương mại, phương pháp phân tích và ghi nhận bút toán các giao dịch mua và bán hàng hóa, ghi nhận các bút toán chi phí bán hàng, chi phí quản...

   96 p hce 30/09/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị xung đột

  Bài giảng Quản trị xung đột

  Bài giảng Quản trị xung đột trình bày các nội dung: Giá trị của quyền lực cá nhân, nguyên nhân của xung đột, giải quyết những tình huống xung đột, mô hình 4 bước giải quyết xung đột, đạt được kết quả các bên đều thắng.

   24 p hce 31/07/2017 3 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 0: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 0: Giới thiệu môn học

  Bài giảng "Phát triển hệ thống thông tin (IS Development)" cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến phát triển hệ thống thông tin quản lý trong tổ chức/doanh nghiệp và một số phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống thông tin quản lý được sử dụng rộng rãi. Toàn bộ bài giảng gồm có 6 chương, mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hce 31/07/2017 2 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 3: Các kỹ thuật phát triển hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 3: Các kỹ thuật phát triển hệ thống thông tin quản lý

  Chương 3 gồm có những nội dung chính như: Kỹ thuật toàn diện (Holistic techniques), kỹ thuật dữ liệu (Data techniques), kỹ thuật theo quy trình (Process techniques), kỹ thuật hướng đối tượng (Object-oriented techniques), kỹ thuật quản lý dự án (Project management techniques), kỹ thuật về tổ chức (Organizational techniques), kỹ thuật về con người (People techniques), kỹ...

   60 p hce 31/07/2017 3 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 1: Tổng quan về phát triển hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 1: Tổng quan về phát triển hệ thống thông tin quản lý

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về phát triển hệ thống thông tin quản lý. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu những nội dung cơ bản sau đây: Bối cảnh ra đời hệ thống thông tin, các khái niệm, chu trình phát triển hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p hce 31/07/2017 4 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 4: Các công cụ hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 4: Các công cụ hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 4: Các công cụ hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin quản lý. Chương này sẽ giới thiệu đến người đọc 2 nội dung chính, đó là: Các công cụ hỗ trợ (Case tools), và các bộ công cụ (Toolsets). Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hce 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 2: Các yếu tố trong phát triển hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 2: Các yếu tố trong phát triển hệ thống thông tin quản lý

  Chương 2 gồm có những nội dung chính sau: Các yếu tố về tổ chức (Organisational themes), các yếu tố về con người (People themes), các yếu tố về mô hình hóa (Modelling themes), phát triển nhanh và tiến hóa (Rapid and evolutionary development), các yếu tố về công nghệ (Engineering themes), các yếu tố về môi trường bên ngoài (External development).

   60 p hce 31/07/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số