• Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 7: Kiểm định giả thuyết thống kê" với các kiến thức lý thuyết kiểm định giả thuyết; kiểm định về trung bình tổng thể; kiểm định về phương sai tổng thể; kiểm định về tỷ lệ tổng thể.

   36 p hce 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 6: Ước lượng tham số" thông tin đến các bạn với các kiến thức lý thuyết ước lượng; ước lượng trung bình tổng thể; ước lượng phương sai tổng thể; ước lượng tỷ lệ tổng thể.

   36 p hce 26/12/2020 17 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 5: Cơ sở lý thuyết mẫu" với các nội dung khái niệm cơ bản; tổng thể nghiên cứu; mẫu ngẫu nhiên; thống kê; quy luật phân phối xác suất liên hệ.

   47 p hce 26/12/2020 12 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 4 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 4 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 4: Biến ngẫu nhiên liên tục" tìm hiểu biến ngẫu nhiên liên tục và hàm mật độ xác suất; biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn; biến ngẫu nhiên phân phối khi–bình phương; biến ngẫu nhiên phân phối student.

   30 p hce 26/12/2020 12 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 3: Biến ngẫu nhiên rời rạc" để nắm chi tiết các nội dung khái niệm và phân loại biến ngẫu nhiên; bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc; các tham số đặc trưng: kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn; biến ngẫu nhiên phân phối không – một; biến ngẫu...

   46 p hce 26/12/2020 13 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 2 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 2 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 2: Các định lý xác suất" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức bao gồm định lý nhân xác suất; định lý cộng xác suất; định lý Bernoulli; công thức xác suất đầy đủ.

   24 p hce 26/12/2020 12 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 1 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 1 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 1: Biến cố và xác suất" biên soạn với các kiến thức phép thử và biến cố; xác suất của biến cố; định nghĩa cổ điển về xác suất; định nghĩa thống kê về xác suất; nguyên lý xác suất nhỏ và xác suất lớn; mối quan hệ giữa các biến cố.

   37 p hce 26/12/2020 15 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 4 - ThS. Bùi Quốc Hoàn

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 4 - ThS. Bùi Quốc Hoàn

  Với mục tiêu giúp các bạn có thêm tư liệu phục vụ học tập, Tailieu.vn giới thiệu "Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 4: Hàm số nhiều biến" với các nội dung kiến thức khái niệm hàm số n biến số; đạo hàm riêng và vi phân toàn phần của hàm số 2 biến số; đạo hàm riêng cấp 2 của hàm số n biến số; ứng dụng của đạo hàm trong...

   32 p hce 26/12/2020 22 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 3 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 3 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  "Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 3: Ứng dụng của đạo hàm trong toán học và trong phân tích kinh tế" cung cấp kiến thức về đạo hàm và xu hướng biến thiên của hàm số; tìm các điểm cực trị của hàm số; ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế; tính hệ số co dãn của cung và cầu theo giá; sự lựa chọn tối ưu trong kinh tế.

   38 p hce 26/12/2020 17 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 5 - ThS. Hoàng Văn Thắng

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 5 - ThS. Hoàng Văn Thắng

  "Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 5: Cực trị của hàm nhiều biến" tìm hiểu bài toán cực trị không có điều kiện (cực trị tự do); ứng dụng bài toán cực trị không có điều kiện trong phân tích kinh tế; bài toán cực trị có điều kiện ràng buộc; ứng dụng bài toán cực trị có điều kiện ràng buộc trong phân tích kinh tế.

   48 p hce 26/12/2020 15 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 1 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 1 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  "Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 1: Các khái niệm cơ bản về hàm số một biến số" giúp các bạn nắm được các khái niệm cơ bản về hàm 1 biến; bước đầu làm quen với các mô hình hàm số trong phân tích kinh tế.

   23 p hce 26/12/2020 13 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 2 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 2 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  "Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 2: Đạo hàm và vi phân của hàm số" thông tin đến các bạn những kiến thức khái niệm đạo hàm; đạo hàm của các hàm sơ cấp cơ bản; các quy tắc tính đạo hàm; vi phân của hàm số; đạo hàm cấp cao và vi phân cấp cao.

   29 p hce 26/12/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số