• Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 6 - ThS. Lê Phan Hòa

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 6 - ThS. Lê Phan Hòa

  "Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 6: Quản trị hàng dự trữ" với các kiến thức quan niệm về hàng dự trữ; sự cần thiết của hàng dự trữ; phân loại hàng dự trữ; các chi phí liên quan đến hàng dự trữ; kỹ thuật phân tích ABC trong phân loại hàng dự trữ; các mô hình dự trữ.

   34 p hce 26/03/2021 8 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 5 - ThS. Lê Phan Hòa

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 5 - ThS. Lê Phan Hòa

  "Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 5: Hoạch định tổng hợp" trình bày thực chất của hoạch định tổng hợp, các chiến lược hoạch định tổng hợp, các phương pháp hoạch định tổng hợp.

   29 p hce 26/03/2021 12 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 4 - ThS. Lê Phan Hòa

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 4 - ThS. Lê Phan Hòa

  "Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 4: Định vị doanh nghiệp" sau khi học bài này người học hiểu rõ về thực chất và vai trò của định vị doanh nghiệp; phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới định vị doanh nghiệp; cách lựa chọn địa điểm của doanh nghiệp.

   55 p hce 26/03/2021 12 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 3 - Ths. Trần Mạnh Linh

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 3 - Ths. Trần Mạnh Linh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 3: Hoạch định công suất" để nắm chi tiết hơn các nội dung kiến thức về khái niệm và phân loại công suất; các nhân tố ảnh hưởng đến công suất; các phương pháp hỗ trợ lựa chọn công suất.

   33 p hce 26/03/2021 9 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 2 - Ths. Trần Mạnh Linh

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 2 - Ths. Trần Mạnh Linh

  "Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 2: Dự báo nhu cầu sản xuất" với mục tiêu giúp người học nắm được thực chất và vai trò của dự báo đối với doanh nghiệp; khả năng thực hiện các phương pháp dự báo; các phương pháp kiểm soát dự báo.

   37 p hce 26/03/2021 9 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 1 - ThS. Trần Mạnh Linh

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Bài 1 - ThS. Trần Mạnh Linh

  "Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 1: Tổng quan về quản trị tác nghiệp" thông tin đến người học các kiến thức quản trị tác nghiệp; nội dung của quản trị tác nghiệp; phân loại và đặc điểm của các hình thức sản xuất; quá trình hình thành và xu hướng phát triển của quản trị tác nghiệp.

   22 p hce 26/03/2021 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 7: Chỉ số thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Chỉ số cá thể, chỉ số tổng hợp, chỉ số trung bình, hệ thống chỉ số liên hoàn hai nhân tố,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p hce 26/03/2021 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Dãy số thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, các chỉ tiêu mô tả dãy số thời gian, lượng tăng giảm tuyệt đối, tốc độ phát triển, tốc độ tăng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p hce 26/03/2021 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5: Tương quan và hồi quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Tương quan, hệ số tương quan Pearson, vấn đề xếp hạng, hồi quy tuyến tính đơn giản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p hce 26/03/2021 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Điều tra chọn mẫu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, chọn mẫu hệ thống, lâu mẫu phán đoán, kích thước mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p hce 26/03/2021 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Thống kê các mức độ của hiện tượng nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Số tuyệt đối, số tương đối, các đặc trưng về tính hướng tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p hce 26/03/2021 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích và dự đoán thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p hce 26/03/2021 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số