• Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung của thống kê

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung của thống kê

  Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung của thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về thống kê, một số khái niệm của thống kê, các loại thang đo thường dùng trong thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p hce 26/03/2021 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Bài 5: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp xây lắp" được biên soạn nhằm trang bị cho người học kiến thức đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và nhiệm vụ kế toán; đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp; đặc điểm kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm xây...

   49 p hce 26/03/2021 23 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 4 - TS. Hà Thị Phương Dung

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 4 - TS. Hà Thị Phương Dung

  "Bài giảng Kế toán tài chính 4: Bài 3: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp du lịch, dịch vụ" gồm 3 nội dung đó là đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ và nhiệm vụ kế toán; kế toán các hoạt động kinh doanh chủ yếu trong du lịch, dịch vụ; kế toán xác định kết quả kinh doanh trong kinh doanh du lịch, dịch vụ;

   26 p hce 26/03/2021 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Với mục tiêu trang bị cho người học các kiến thức về đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu trực tiếp; kế toán xuất khẩu ủy thác; Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn "Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Bài 3: Kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu". Mời các bạn...

   30 p hce 26/03/2021 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Bài 2: Kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu" để nắm chi tiết các kiến thức về đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; kế toán nhập khẩu trực tiếp và tiêu thụ hàng nhập khẩu trực tiếp; kế toán nhập khẩu ủy thác.

   29 p hce 26/03/2021 8 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  "Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Bài 1: Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa" được biên soạn giúp người học nắm được các kiến thức về đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại nội địa; tính giá hàng hóa; kế toán mua hàng hóa; kế toán bán hàng hóa và các trường hợp xuất hàng hóa khác; kế toán xác định kết quả kinh...

   69 p hce 26/03/2021 8 0

 • Dạy học môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin bằng phương pháp đàm thoại tìm tòi ở các trường đại học

  Dạy học môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin bằng phương pháp đàm thoại tìm tòi ở các trường đại học

  Bài viết nghiên cứu sự vận dụng phương pháp đàm thoại tìm tòi trong dạy học môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng. Trong bài viết, tác giả tập trung nghiên cứu: Sự cần thiết, quy trình và nội dung vận dụng phương pháp đàm thoại tìm tòi trong dạy học môn học.

   14 p hce 26/03/2021 11 0

 • Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu giáo trình môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin ở các trường đại học hiện nay

  Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu giáo trình môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin ở các trường đại học hiện nay

  Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong 5 học phần Lý luận chính trị cốt lõi nằm trong kết cấu chương trình đào tạo các trường đại học trong toàn quốc hiện nay. Bài viết nghiên cứu lý luận và đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu giáo trình môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin ở các trường...

   12 p hce 26/03/2021 14 0

 • Bài giảng Lý luận giáo dục thể chất

  Bài giảng Lý luận giáo dục thể chất

  Bài giảng Lý luận giáo dục thể chất có kết cấu gồm 7 chương, trình bày những vấn đề chung về thể dục thể thao, giáo dục thể chất trong các trường đại học, cơ sở khoa học sinh học của giáo dục thể chất, các phương pháp giáo dục thể chất, các nguyên tắc về phương pháp giáo dục thể chất, kiểm tra và tự kiểm tra y học trong quá trình giáo...

   33 p hce 26/03/2021 8 0

 • Thực trạng và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên trường Đại học An Giang hiện nay

  Thực trạng và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên trường Đại học An Giang hiện nay

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trường Đại học An Giang trong giai đoạn đầu của quá trình đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên của trường.

   6 p hce 26/03/2021 7 0

 • Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng - an ninh tại trường đại học, cao đẳng

  Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng - an ninh tại trường đại học, cao đẳng

  Bài viết tập trung phân tích một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng là một yêu cầu cần thiết có ý nghĩa rất quan trọng giúp cho sinh viên có ý thức và trách nhiệm tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây...

   4 p hce 26/03/2021 7 0

 • Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức

  Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức

  Bài viết nghiên cứu sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức.

   4 p hce 26/03/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số