• Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các loại hình doanh nghiệp và hệ thống các quy định khuôn mẫu của kế toán tài chính Việt Nam; nguyên tắc, yêu cầu đối với kế toán tài chính; các phương pháp kế toán tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p hce 26/06/2022 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 2: Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 2: Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 2: Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kế toán tài sản bằng tiền; kế toán các khoản phải thu; qui định về kế toán tài sản bằng tiền và nhiệm vụ kế toán; qui định kế toán các khoản phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p hce 26/06/2022 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: yêu cầu quản lý và qui định kế toán hàng tồn kho; nhiệm vụ kế toán; phương pháp kế toán hàng tồn kho; kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p hce 26/06/2022 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kế toán tiền lương, quy định về tiền lương và nhiệm vụ kế toán, phương pháp kế toán tiền lương; kế toán các khoản trích theo lương, quy định về các khoản trích theo lương và nhiệm vụ kế...

   6 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 5: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 5: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 5: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kế toán tài sản cố định thuộc quyền sở hữu; kế toán tài sản cố định thuê; kế toán bất động sản đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p hce 26/06/2022 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 6: Kế toán tài sản đầu tư tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 6: Kế toán tài sản đầu tư tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 6: Kế toán tài sản đầu tư tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các hình thức đầu tư tài chính và qui định kế toán; kế toán đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; kế toán đầu tư vào công ty con; kế toán tài sản đầu tư khác; kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài...

   29 p hce 26/06/2022 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 1: Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 1: Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 1: Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: qui định kế toán chi phí hoạt động kinh doanh; kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; kế toán chi phí hợp đồng xây dựng; kế toán chi phí ngoài sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 2: Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 2: Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 2: Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: yêu cầu quản lí và nhiệm vụ kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh; kế toán doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh; kế toán doanh thu xây lắp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 3: Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 3: Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 3: Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: qui định kế toán kết quả kinh doanh, phương pháp kế toán kết quả kinh doanh; qui định phân phối lợi nhuận, phương pháp kế toán phân phối lợi nhuận;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 4: Kế toán nợ phải trả

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 4: Kế toán nợ phải trả

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 4: Kế toán nợ phải trả. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: yêu cầu quản lí và qui định kế toán nợ phải trả; kế toán các khoản nợ phải trả; phương pháp kế toán các khoản nợ vay; phương pháp kế toán nợ phải trả trong thanh toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 5: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 5: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 5: Kế toán vốn chủ sở hữu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: yêu cầu quản lí và qui định kế toán vốn chủ sở hữu; phương pháp kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu; phương pháp kế toán các quỹ doanh nghiệp; phương pháp kế toán vốn chủ sở hữu khác;... Mời các bạn cùng tham...

   13 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan báo cáo tài chính doanh nghiệp; lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp; qui định kế toán về lập và trình bày báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p hce 26/06/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số