• Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 1 - TS. Phạm Đức Cường

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 1 - TS. Phạm Đức Cường

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức về khái niệm về hệ thống và hệ thống thông tin quản lý; khái niệm và vai trò của hệ thống thông tin kế toán; các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin kế toán; các mức độ ứng dụng công nghệ thông tin...

   36 p hce 26/12/2020 10 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 5: Báo cáo tài chính" trình bày các hệ thống báo cáo trong báo cáo tài chính.; cơ sở và phương pháp lập báo cáo tài chính; kết cấu của từng báo cáo; thời điểm lập, gửi và nơi gửi báo cáo tài chính.

   64 p hce 26/12/2020 9 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 4 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 4 - ThS. Phí Văn Trọng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu" cung cấp đến các bạn kiến thức về nguồn vốn chủ sở hữu và nguyên tắc kế toán; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.

   42 p hce 26/12/2020 14 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 3: Kế toán xác định lợi nhuận và phân phối lợi nhuận" giúp các bạn tính toán lợi nhuận trong doanh nghiệp; kế toán xác định lợi nhuận trong doanh nghiệp vào cuối kỳ kế toán; phương thức và trình tự phân phối lợi nhuận; quyết toán lợi nhuận, kế toán phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp.

   38 p hce 26/12/2020 13 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 2: Kế toán các khoản đầu tư và dự phòng" cung cấp các kiến thức bao gồm kế toán các khoản đầu tư; kế toán các khoản dự phòng. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   57 p hce 26/12/2020 9 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 1 - TS. Trần Văn Thuận

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 1 - TS. Trần Văn Thuận

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 1: Kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán" được biên soạn với mục tiêu hỗ trợ người học nắm vững các nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền; kế toán tiền vay; kế toán nghiệp vụ thanh toán.

   67 p hce 26/12/2020 8 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 5: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp xây lắp" được biên soạn với các nội dung đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và nhiệm vụ kế toán; đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp; đặc điểm kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm xây lắp; kế toán xác...

   49 p hce 26/12/2020 13 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 4 - TS. Hà Thị Phương Dung

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 4 - TS. Hà Thị Phương Dung

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 4: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp du lịch, dịch vụ" trang bị kiến thức về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành du lịch, dịch vụ và ảnh hưởng của nó đến quy trình nghiệp vụ kế toán.

   26 p hce 26/12/2020 8 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 3: Kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu" cung cấp các kiến thức về đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu trực tiếp; kế toán xuất khẩu ủy thác.

   30 p hce 26/12/2020 9 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 2: Kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu" trình bày đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; kế toán nhập khẩu trực tiếp và tiêu thụ hàng nhập khẩu trực tiếp; kế toán nhập khẩu ủy thác.

   29 p hce 26/12/2020 8 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 1: Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa" được biên soạn với các nội dung đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại nội địa; tính giá hàng hóa; kế toán mua hàng hóa; kế toán bán hàng hóa và các trường hợp xuất hàng hóa khác; kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp...

   69 p hce 26/12/2020 10 0

 • Bài giảng Phúc lợi cho con người với việc phát triển kinh tế

  Bài giảng Phúc lợi cho con người với việc phát triển kinh tế

  "Bài giảng Phúc lợi cho con người với việc phát triển kinh tế" được biên soạn nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phúc lợi con người; các hình thức phân phối thu nhập, ưu điểm và nhược điểm của mỗi hình thức này; nguyên nhân và các biện pháp xóa đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển và Việt Nam hiện nay.

   28 p hce 26/12/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số