• Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 6.1 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 6.1 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 6.1 - Doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp; Tài chính doanh nghiệp; Quản trị tài chính doanh nghiệp; Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

   20 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1.1 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1.1 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1.1 - Tiền và chức năng của tiền" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Khái niệm tiền tệ; Sự ra đời của tiền tệ; Chức năng của tiền; Thuộc tính cơ bản của tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   30 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2.4 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2.4 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2.4 - Cấu trúc lãi suất" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Cấu trúc rủi ro của lãi suất; Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất; Khái niệm đường cong lãi suất; Các lý thuyết về lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   20 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1.5 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1.5 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1.5 - Hệ thống tài chính" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Khái niệm hệ thống tài chính; Các thành phần của hệ thống tài chính; Chức năng của các bộ phận trong hệ thống tài chính; Vai trò của hệ thống tài chính đối với sự phát triển của nền kinh tế; Quản lý Nhà nước đối với hệ...

   24 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1.3 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1.3 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1.3 - Sự ra đời và phát triển của tài chính" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Tiền đề ra đời, tồn tại và phát triển của tài chính; Nền kinh tế hàng hoá - tiền tệ; Sự ra đời và phát triển các chức năng của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   7 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2.3 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt (Tiếp theo)

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2.3 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt (Tiếp theo)

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2.3 - Ứng dụng trong trả góp và định giá trái phiếu" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Ứng dụng trong trả góp; Định giá trái phiếu; Một số bài tập vận dụng củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   32 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2.1 và 2.2 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2.1 và 2.2 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2.1 và 2.2 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Khái niệm lãi suất; Vai trò lãi suất; Phân loại lãi suất; Sự hình thành của lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   36 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4.4 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4.4 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4.4 - Ngân hàng thương mại" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Lịch sử phát triển của ngân hàng thương mại; Chức năng của ngân hàng thương mại; Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại; Bảng cân đối tài sản ngân hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

   67 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2.3 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2.3 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2.3 - Đo lường, so sánh lãi suất và lãi suất hoàn vốn" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Một số công cụ nợ; Phương pháp đo lường lãi suất;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   76 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3.2 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3.2 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3.2 - Cấu trúc của thị trường tài chính" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Phương thức luân chuyển vốn; Thị trường Tiền tệ; Thị trường chứng khoán phái sinh;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   13 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5.3 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5.3 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5.3 - Chính sách tài chính" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Khái quát chung về chính sách tài chính; Các quan điểm hoạch định chính sách tài chính; Tác động của chính sách tài chính; Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của chính sách tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

   11 p hce 27/05/2023 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3.1 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3.1 - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3.1 - Khái niệm, chức năng của thị trường tài chính" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Tìm hiểu về thị trường tài chính; Chức năng của thị trường tài chính; Vai trò của thị trường tài chính; Các chủ thể tham gia thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   13 p hce 27/05/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số