• Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 1: Tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 1: Tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 1: Tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế. Chương này có nội dung trình bày về: khái niệm, bản chất và mục tiêu của hội nhập kinh tế quốc tế; nội dung của hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế; các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế; cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế;... Mời...

   12 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 2: Lý thuyết về hội nhập kinh tế quốc tế

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 2: Lý thuyết về hội nhập kinh tế quốc tế

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 2: Lý thuyết về hội nhập kinh tế quốc tế. Chương này có nội dung trình bày về: lý thuyết liên minh hải quan; lý thuyết về khu vực thương mại tự do; lý thuyết về thị trường chung;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p hce 26/06/2022 1 0

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 3: Hội nhập trong khuôn khổ WTO

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 3: Hội nhập trong khuôn khổ WTO

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 3: Hội nhập trong khuôn khổ WTO. Chương này có nội dung trình bày: khái quát về WTO; nội dung hợp tác trong WTO; cơ chế đàm phán gia nhập WTO và nghĩa vụ cam kết của các thành viên trong WTO;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hce 26/06/2022 3 0

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 4: Hội nhập trong khuôn khổ ASEAN

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 4: Hội nhập trong khuôn khổ ASEAN

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 4: Hội nhập trong khuôn khổ ASEAN. Chương này có nội dung trình bày về: lịch sử ra đời ASEAN và quá trình hội nhập kinh tế trong khuôn khổ ASEAN; quá trình hình thành khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) và cộng đồng ASEAN (AEC); quá trình liên kết với ASEAN của các quốc gia ngoài khu vực;... Mời các bạn cùng...

   14 p hce 26/06/2022 3 0

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 5: Hội nhập trong khuôn khổ EU

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 5: Hội nhập trong khuôn khổ EU

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 5: Hội nhập trong khuôn khổ EU. Chương này có nội dung trình bày về: lịch sử hình thành liên minh EU; cơ cấu tổ chức, mục tiêu hoạt động và nội dung hợp tác trong liên minh châu Âu; đồng tiền chung châu Âu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p hce 26/06/2022 1 0

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 6: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 6: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

  Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 6: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Chương này có nội dung trình bày về: quan điểm, đường lối hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam qua các thời kỳ; một số hiệp định thương mại tự do có Việt Nam tham gia; cơ hội và thách thức của hội...

   17 p hce 26/06/2022 3 0

 • Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 0: Giới thiệu học phần

  Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 0: Giới thiệu học phần

  Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 0: Giới thiệu học phần. Chương này sẽ giới thiệu đến học viên đối tượng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 1: Tổng quan về hoạch định nguồn nhân lực

  Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 1: Tổng quan về hoạch định nguồn nhân lực

  Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 1: Tổng quan về hoạch định nguồn nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò hoạch định nguồn nhân lực; nguyên tắc và yêu cầu hoạch định nguồn nhân lực; căn cứ và kĩ thuật hoạch định nguồn nhân lực; nội dung hoạch định nguồn nhân lực; nhân sự hoạch...

   11 p hce 26/06/2022 3 0

 • Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 2: Hệ thống thông tin nguồn nhân lực

  Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 2: Hệ thống thông tin nguồn nhân lực

  Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 2: Hệ thống thông tin nguồn nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của hệ thống thông tin nguồn nhân lực; chức năng của hệ thống thông tin nguồn nhân lực; phân loại thông tin nguồn nhân lực và cấu trúc hệ thống thông tin nguồn nhân lực; quản lý hệ thống...

   9 p hce 26/06/2022 3 0

 • Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 3: Phân tích môi trường quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 3: Phân tích môi trường quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 3: Phân tích môi trường quản trị nguồn nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của phân tích môi trường quản trị nguồn nhân lực; phân tích môi trường quản trị nguồn nhân lực bên ngoài; phân tích môi trường quản trị nguồn nhân lực bên trong; tổng hợp...

   8 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 4: Dự báo nhu cầu và khả năng cung ứng nguồn nhân lực

  Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 4: Dự báo nhu cầu và khả năng cung ứng nguồn nhân lực

  Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 4: Dự báo nhu cầu và khả năng cung ứng nguồn nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: dự báo nhu cầu nguồn nhân lực; dự báo khả năng cung ứng nguồn nhân lực; phân tích tương quan cung cầu nguồn nhân lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hce 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 5: Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực

  Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 5: Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực

  Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 5: Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và tầm quan trọng của xây dựng chiến lược nguồn nhân lực; kỹ thuật xây dựng chiến lược nguồn nhân lực; nội dung xây dựng chiến lược nguồn nhân lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p hce 26/06/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số