• Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 26/2019

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 26/2019

  Tạp chí với các nội dung ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đến sự hài lòng của người bệnh tại trung tâm Y tế thị xã Thuận An; tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công an Thành...

   126 p hce 27/11/2020 47 0

 • Phát triển kinh tế xanh - Hướng đến phát triển bền vững

  Phát triển kinh tế xanh - Hướng đến phát triển bền vững

  Bài viết trình bày tổng quan các vấn đề liên quan đến phát triển nền “kinh tế Xanh” và định hướng nền “kinh tế Xanh” ở Việt Nam nhằm định hình khung lý thuyết cho việc phân tích về thể chế, và giải pháp cho phát triển nền “kinh tế Xanh” hướng đến phát triển bền vững, đồng thời khái quát những nét nổi bật về hiệu quả từ nền...

   4 p hce 27/11/2020 11 0

 • Tài chính cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam - Khuôn khổ chính sách, pháp luật và thực tiễn thi hành

  Tài chính cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam - Khuôn khổ chính sách, pháp luật và thực tiễn thi hành

  Phát triển kinh tế xanh là xu hướng phát triển tất yếu, đòi hỏi phải huy động được nguồn tài chính đa dạng, phong phú. Nếu như ở giai đoạn đầu của phát triển kinh tế xanh, nguồn tài chính nhà nước giữ vai trò chi phối thông qua các quy định khuyến khích, ưu đãi thì khi sang giai đoạn phát triển kinh tế xanh theo chiều sâu, sản phẩm tín dụng xanh....

   15 p hce 27/11/2020 21 0

 • Chính sách tài chính thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam

  Chính sách tài chính thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam

  Bài viết Chính sách tài chính thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam trình bày: Tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng phát triển kinh tế xanh đang ngày càng là xu thế tất yếu của các nước trên thế giới. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ trong dòng chảy toàn cầu ấy. Nhiều văn bản chính sách được ban hành gần đây thể hiện rõ định hướng đó, đặc...

   7 p hce 27/11/2020 12 0

 • Sáng chế xanh với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

  Sáng chế xanh với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

  Bài viết sẽ làm rõ những vấn đề cơ bản về sáng chế xanh như khái niệm từ cách tiếp cận của học giả nước ngoài, học giả Việt Nam và của tác giả ứng với hoàn cảnh hiện tại của Việt Nam. Ngoài ra bài viết cũng đánh giá thực trạng phát triển sáng chế xanh ở Việt Nam, nêu nguyên nhân của các hạn chế và đề xuất phương hướng khắc phục...

   8 p hce 27/11/2020 13 0

 • Vai trò của kinh tế xanh trong tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam theo hướng phát triển bền vững

  Vai trò của kinh tế xanh trong tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam theo hướng phát triển bền vững

  Bài viết phân tích nguyên nhân phải tái cơ cấu nền kinh tế. Sự tái cơ cấu đó cần đi theo hướng phát triển bền vững, dựa trên cơ sở xây dựng nền kinh tế xanh. Bài viết cũng nêu lên những thuận lợi, khó khăn, thách thức cùng những giải pháp lâu dài và trước mắt mà Việt Nam phải thực hiện trong tiến trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang nền...

   10 p hce 27/11/2020 18 0

 • Đề xuất phát triển cluster cảng Hải Phòng theo mô hình nền kinh tế xanh lam

  Đề xuất phát triển cluster cảng Hải Phòng theo mô hình nền kinh tế xanh lam

  Bài viết này hướng tới việc nghiên cứu những yếu tố cần thiết cho cảng Hải Phòng áp dụng mô hình nền kinh tế xanh lam để phát triển cluster cảng biển, hướng tới phát triển bền vững.

   8 p hce 27/11/2020 17 0

 • Tài chính xanh cho phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam - Những vấn đề cần tháo gỡ

  Tài chính xanh cho phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam - Những vấn đề cần tháo gỡ

  Bài viết tiến hành phân tích thực trạng tài chính xanh phục vụ cho yêu cầu tăng trưởng kinh tế xanh trên cơ sở hệ thống các công cụ tài chính xanh, định chế tài chính xanh và thị trường tài chính xanh. Từ đó đánh giá những mặt tích cực cũng như những điểm còn bất cập, hạn chế trong việc phát triển tài chính xanh phục vụ cho tăng trưởng kinh...

   12 p hce 27/11/2020 16 0

 • Kinh nghiệm phát triển kinh tế xanh của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

  Kinh nghiệm phát triển kinh tế xanh của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

  Nội dung của bài viết trình bày quá trình thay đổi tư duy về kinh tế xanh của Trung Quốc; chính sách về phát triển kinh tế xanh và kết quả đạt được; một số bài học kinh nghiệm về phát triển kinh tế xanh của Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   22 p hce 27/11/2020 14 0

 • Kinh tế xanh ở Cộng hòa Liên bang Đức và một số bài học rút ra

  Kinh tế xanh ở Cộng hòa Liên bang Đức và một số bài học rút ra

  Nội dung của bài viết bao gồm: bối cảnh thực hiện kinh tế xanh ở Đức; chính sách kinh tế xanh và những kết quả đạt được; một số bài học về thực hiện kinh tế xanh ở Đức.

   29 p hce 27/11/2020 16 0

 • Một số vấn đề lý luận và xu thế phát triển kinh tế xanh

  Một số vấn đề lý luận và xu thế phát triển kinh tế xanh

  Bài viết này đã làm rõ khái niệm, nội dung, lợi ích của phát triển kinh tế xanh; đồng thời, nghiên cứu cũng đề cập đến các chỉ tiêu đo lường kinh tế xanh và xu hướng chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   5 p hce 27/11/2020 11 0

 • Hệ thống tài chính xanh: Yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế xanh

  Hệ thống tài chính xanh: Yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế xanh

  Bài viết làm rõ khái niệm, các thành phần cơ bản của hệ thống tài chính xanh; phân tích thực trạng phát triển tài chính xanh ở Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống tài chính xanh (hoàn thiện khung khổ pháp lý khuyến khích phát triển trung gian tài chính xanh, các công cụ huy động vốn xanh và các hình thức đầu tư...

   3 p hce 27/11/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số