• Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 2 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 2 - Vũ Duy Thành

  Phần 2 - Chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian. Nội dung chính của chương này gồm có: Mô hình ngoại suy giản đơn, các phương pháp san chuỗi giản đơn, hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ, các thành phần của chuỗi thời gian, mô hình dự báo san mũ Holt - Winters.

   52 p hce 24/06/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 1 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 1 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian - Phần 1 trình bày chuỗi thời gian cơ bản. Nội dung cơ bản của chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản về chuỗi thời gian, mô hình hồi quy với chuỗi thời gian, các khuyết tật của mô hình chuỗi thời gian, các mô hình chuỗi thời gian cơ bản, đánh giá sai số và tiêu chuẩn lựa chọn mô hình.

   60 p hce 24/06/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 3 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 3 - Vũ Duy Thành

  Phần 3 - Chuỗi thời gian dừng và chuỗi thời gian không dừng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chuỗi thời gian dừng và không dừng, một số quá trình ngẫu nhiên giản đơn, kiểm định nghiệm đơn vị, một số vấn đề về chuỗi thời gian không dừng, mô hình hiệu chỉnh sai số - ECM.

   47 p hce 24/06/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 4 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 4 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian - Phần 4 cung cấp những kiến thức cơ bản về các mô hình AR - MA - ARIMA. Nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình AR - MA - ARIMA, phương pháp Box-Jenkins.

   26 p hce 24/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 0 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 0 - Vũ Duy Thành

  Chương này giới thiệu về môn học Kinh tế lượng. Chương này trình bày những nội dung chính sau đây: Giới thiệu về kinh tế lượng, phương pháp luận của kinh tế lượng, số liệu cho phân tích kinh tế lượng.

   21 p hce 31/05/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Vũ Duy Thành

  Chương 1 - Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến. Chương này gồm có những nội dung chính sau đây: Mô hình và một số khái niệm, phương pháp ước lượng OLS, tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS, độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu.

   48 p hce 31/05/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2 trình bày về mô hình hồi quy bội. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội, mô hình hồi quy bội, phương pháp ước lượng OLS, một số dạng của mô hình hồi quy.

   40 p hce 31/05/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Vũ Duy Thành

  Chương 3 cung cấp những kiến thức về suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy. Nội dung chính trong chương này gồm có: Ý nghĩa của suy diễn thống kê, quy luật PPXS của một số thống kê mẫu, 2 ước lượng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy, kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy, đánh giá sai số dự báo.

   79 p hce 31/05/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phân tích hồi quy với biến định tính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm biến giả, mô hình chứa biến giả là biến độc lập, mô hình chứa biến giả và biến tương tác, kiểm định sự khác biệt giữa hàm hồi quy của hai nhóm, biến định...

   43 p hce 31/05/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Vũ Duy Thành

  Chương 5 - Kiểm định và lựa chọn mô hình. Nội dung chính của chương này gồm có: Kì vọng của sai số ngẫu nhiên khác không, phương sai sai số thay đổi, sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn, vấn đề đa cộng tuyến, mô hình chứa biến không thích hợp.

   56 p hce 31/05/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Vũ Duy Thành

  Chương 6 - Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian. Nội dung chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản về chuỗi thời gian, mô hình hồi quy với chuỗi thời gian, các mô hình chuỗi thời gian cơ bản, chuỗi thời gian dừng và không dừng, đánh giá sai số và tiêu chuẩn lựa chọn mô hình.

   60 p hce 31/05/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Vũ Duy Thành

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tự tương quan. Chương này trình bày những nội dung chính sau đây: Hậu quả của tự tương quan, phát hiện tự tương quan.

   26 p hce 31/05/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số