• Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 0 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 0 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 0" trình bày khái niệm về kinh tế kỹ thuật, mục tiêu môn học, nội dung chính và các yêu cầu cầu môn học, tài liệu tham khảo, đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho môn học này.

   9 p hce 31/03/2018 10 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 1: Một số khái niệm tổng quát" cung cấp cho người học các kiến thức: Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp, chức năng/mục tiêu của doanh nghiệp, các khái niệm về doanh thu, chi phí, lợi nhuận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p hce 31/03/2018 6 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính toán lãi tức, biểu đồ dòng tiền tệ (CFD), các công thức tính giá trị tương đương cho các dòng tiền tệ đơn và phân bố đều,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p hce 31/03/2018 5 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 3: Phân tích phương án theo giá trị tương đương" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp phân tích so sánh PA, phương pháp giá trị hiện tại (NPV hay PW), phương pháp giá trị tương lai (NFV hay FW),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hce 31/03/2018 5 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 4: Phân tích phương án theo suất thu lợi" cung cấp cho người học các kiến thức: Suất thu lợi nội tại (IRR) của dự án, so sánh các phương án theo IRR, bản chất của IRR, so sánh phương pháp PW và IRR,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hce 31/03/2018 4 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 5: Phân tích phương án theo các phương án khác" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỉ số lợi ích chi phí (B/C), so sánh các PA theo tỉ số B/C, so sánh 3 phương pháp phân tích PA,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hce 31/03/2018 4 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 6 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 6 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích kinh tế dự án sau thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về khấu hao, mô hình khấu hao đều, giới thiệu về thuế thu nhập DN, dòng tiền sau thuế, so sánh phương án dựa vào CFAT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p hce 31/03/2018 3 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 8 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 8 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 8: Rủi ro và bất định trong phân tích dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan rủi ro và bất định, phân tích độ nhạy (sensitivity analysis), phân tích rủi ro (risk analysis) bằng giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hce 31/03/2018 7 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguồn vốn, chi phí sử dụng vốn, suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được, lựa chọn tập dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p hce 31/03/2018 4 0

 • Giáo án môn học Quản trị sản xuất 2 - ThS. Hồ Dương Đông

  Giáo án môn học Quản trị sản xuất 2 - ThS. Hồ Dương Đông

  Giáo án môn học Quản trị sản xuất 2 gồm có những nội dung chính sau: Mục tiêu của quản trị sản xuất, lập kế hoạch sản xuất tổng hợp, lập tiến độ, quản trị tồn kho, quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   81 p hce 31/03/2018 9 0

 • Bài giảng chuyên đề Quản trị sản xuất - TS. Nguyễn Đình Trung

  Bài giảng chuyên đề Quản trị sản xuất - TS. Nguyễn Đình Trung

  Bài giảng chuyên đề Quản trị sản xuất là tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nội dung chuyên đề được thể hiện trong 5 chương: Giới thiệu chung về quản trị sản xuất và tác nghiệp, dự báo nhu cầu sản xuất, hoạch định công suất và năng suất của doanh nghiệp, định vị doanh nghiệp và bố trí...

   91 p hce 31/03/2018 12 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Một số hàm thông dụng

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Một số hàm thông dụng

  Chương 1: Một số hàm thông dụng. Nội dung chính trong chương 1 gồm: Hàm toán học và lượng giác, Hàm logic, Hàm thống kê, Hàm xử lý dữ liệu chuỗi, Hàm tra cứu và tìm kiếm, Hàm ngày và giờ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p hce 31/03/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số