• Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 5: Luật Hiến pháp

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 5: Luật Hiến pháp

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 5: Luật Hiến pháp. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát Luật Hiến pháp; khái quát lịch sử lập hiến Việt Nam; nội dung cơ bản Hiến pháp năm 2013; bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 8: Luật Dân sự

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 8: Luật Dân sự

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 8: Luật Dân sự. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát chung về luật dân sự; đối tượng điều chỉnh của luật dân sự; phương pháp điều chỉnh của ngành luật dân sự; một số nội dung cơ bản của bộ luật dân sự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 7: Pháp luật lao động

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 7: Pháp luật lao động

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 7: Pháp luật lao động. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: bộ luật lao động 2019; khái quát luật lao động; một số nội dung cơ bản; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 9: Luật Hôn nhân và Gia đình

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 9: Luật Hôn nhân và Gia đình

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 9: Luật Hôn nhân và Gia đình. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát về luật Hôn nhân và Gia đình; đối tượng điều chỉnh luật Hôn nhân và Gia đình; phương pháp điều chỉnh luật Hôn nhân và Gia đình; những nguyên tắc cơ bản của luật Hôn nhân và Gia đình; một số nội dung cơ bản...

   47 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 10: Luật Hình sự - Luật Tố tụng Hình sự

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 10: Luật Hình sự - Luật Tố tụng Hình sự

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 10: Luật Hình sự - Luật Tố tụng Hình sự. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát Luật hình sự; một số nội dung cơ bản của Luật hình sự; khái quát Luật Tố tụng Hình sự; một số nội dung cơ bản của Luật Tố tụng Hình sự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: nguồn gốc nhà nước; khái niệm, bản chất nhà nước; thuộc tính nhà nước; chức năng nhà nước; kiểu và hình thức nhà nước; bộ máy nhà nước; nhà nước CHXHCN Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: nguồn gốc, khái niệm pháp luật; bản chất của pháp luật; thuộc tính của pháp luật; chức năng, vai trò của pháp luật; quan hệ pháp luật - các hiện tượng xã hội khác; kiểu pháp luật, hình thức pháp luật;... Mời...

   40 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 3: Quan hệ pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 3: Quan hệ pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 3: Quan hệ pháp luật. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật; thành phần quan hệ pháp luật; sự kiện pháp lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 4: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 4: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 4: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: thực hiện pháp luật; vi phạm pháp luật; các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật; trách nhiệm pháp lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 6: Luật Hành chính

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 6: Luật Hành chính

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 6: Luật Hành chính. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát về luật hành chính; đối tượng điều chỉnh của luật hành chính; phương pháp điều chỉnh của luật hành chính; một số nội dung cơ bản của luật hành chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p hce 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Bài 2: Khởi tạo dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 2: Khởi tạo dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 2: Khởi tạo dự án, bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa khởi tạo dự án; xác định mục đích dự án; xác định stakeholders; danh sách các stakeholder chính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   10 p hce 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Bài 6: Đóng dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 6: Đóng dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 6: Đóng dự án, bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: đóng dự án hoặc kết thúc giai đoạn; đánh giá dự án; lấy phản hồi từ các thành viên dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   7 p hce 26/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số