• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 Tổng hợp cân đối kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh báo cáo tài chính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p hce 24/09/2022 14 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 Tính giá, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm tính giá; yêu cầu & nguyên tắc tính giá; tính giá vật tư, tài sản;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p hce 24/09/2022 17 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản chất của hạch toán kế toán; các nguyên tắc cơ bản của hạch toán kế toán; đối tượng nghiên cứu của hạch toán kế toán; các thước đo sử dụng trong hạch toán kế toán; các phương pháp chuyên môn của hạch toán...

   42 p hce 24/09/2022 16 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 Tài khoản và ghi sổ kép, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tài khoản kế toán; bảng cân đối tài khoản; ghi sổ kép;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p hce 24/09/2022 14 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Trần Thị Thương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 Chứng từ và kiểm kê, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chứng từ; kiểm kê; phân loại kiểm kê; tổ chức kiểm kê;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p hce 24/09/2022 13 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ mua hàng hóa; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ mua hàng hóa trong...

   12 p hce 24/09/2022 15 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ bán hàng hóa; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ bán hàng hóa trong...

   14 p hce 24/09/2022 11 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp...

   13 p hce 24/09/2022 15 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp...

   13 p hce 24/09/2022 14 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 5: Kế toán chi phí và giá thành kinh doanh dịch vụ

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 5: Kế toán chi phí và giá thành kinh doanh dịch vụ

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 5: Kế toán chi phí và giá thành kinh doanh dịch vụ. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm, phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế...

   13 p hce 24/09/2022 14 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 6: Kế toán doanh thu dịch vụ

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 6: Kế toán doanh thu dịch vụ

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 6: Kế toán doanh thu dịch vụ. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được khái niệm và phân loại doanh thu dịch vụ; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ doanh thu dịch vụ; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp doanh thu dịch vụ...

   6 p hce 24/09/2022 15 0

 • Bài giảng Quản trị thị trường chiến lược - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Quản trị thị trường chiến lược - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Quản trị thị trường chiến lược - Chương 0: Mở đầu. Chương này khái quát sơ lược về nội dung môn học, phương pháp đánh giá kết quả học tập, đề tài thảo luận, các tài liệu tham khảo liên quan trong học phần Quản trị thị trường chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p hce 24/09/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số