Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 3: Hoạch định chính sách kinh tế - xã hội

Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 3: Hoạch định chính sách kinh tế – xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, vị trí và mục tiêu của hoạch định chính sách kinh tế - xã hội; các nguyên tắc hoạch định chính sách kinh tế - xã hội; quá trình hoạch định chính sách kinh tế - xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!