Bài giảng Kinh tế phát triển - TS. Phan Thị Nhiệm

Kinh tế học phát triển là một môn trong hệ thống các môn kinh tế học, nghiên cứu nguyên lý phát triển kinh tế và vận dụng trong điều kiện kém phát triển (ap dụng cho các nước đang phát triển): Nghiên cứu các vấn đề kinh tế: Làm thế nào chuyển nền kinh tế từ tình trạng trì trệ, lạc hậu, tăng trưởng thấp sang một nền kinh tế tăng trưởng nhanh và hiệu quả