Đề tài:Lý luận về thương mại quốc tế qua các tác giả và trường phái trong lịch sử các học thuyết kinh tế

Lý luận về thương mại quốc tế qua các tác giả và trường phái trong lịch sử các học thuyết kinh tế gồm 2 chương. Chương 1: Lý luận thương mại quốc tế qua các tác giả và trường phái trong lịch sử các học thuyết kinh tế. Chương 2: Vận dụng lý luận thương mại quốc tế qua các tác giả và trường phái trong lịch sử các học thuyết kinh tế đối với kinh tế Việt Nam.