Ebook Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2010" giới thiệu tới người học các nội dung: Bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, khoa học và công nghệ; hiện trạng kinh tế xã hội và những vấn đề đặt ra đối với khoa học và công nghệ Ninh Bình; hiện trạng khoa học, công nghệ tỉnh Ninh Bình. Mời các bạn cùng tham khảo.