Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2017: Phần 2

Mời các bạn cùng tham khảo "Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2017: Phần 2" để nắm chi tiết các nội dung doanh nghiệp khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giải thưởng khoa học và công nghệ.