Ebook Logistics những vấn đề cơ bản - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Cùng nắm kiến thức trong ebook Logistics những vấn đề cơ bản thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: Chương 1 tổng quan về Logistics, chương 2 ngành dịch vụ Logistics, chương 3 giải pháp Logistics, chương 4 quản trị Logistics, chương 5 dịch vụ khách hàng, chương 6 hệ thống thông tin, chương 7 dự trữ, chương 8 quản trị vật tư, chương 9 xác định nhu cầu vật tư và dự báo nhu cầu vật tư, chương 10 vận tải, chương 11 kho bãi.