Ebook Nghịch lý toàn cầu hóa - Vàng và hai cô gái: Phần 1

Nội dung phần 1 của ebook "Nghịch lý toàn cầu hóa - Vàng và hai cô gái" trình bày về nghịch lý toàn cầu, động lực cho nghịch lý (cuộc cách mạng về viễn thông) và du lịch (toàn cầu hóa ngành dịch vụ lớn nhất thế giới).