Giáo trình kinh tế vi mô - ĐH Quốc gia Hà Nội

Giáo trình Kinh tế học vi mô này được dành cho những sinh viên lần đầu tiên được nghiên cứu kinh tế học, trình bày những nguyên lý cơ bản của môn kinh tế vi mô, để đi sâu và tìm hiểu rõ hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.