Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin (Dành cho bậc đại học, không chuyên lý luận chính trị) cung cấp đến các bạn với những kiến thức đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; sản xuất giá trị thặng dư và quan hệ lợi ích trong nền kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; cách mạng công nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế trong phát triển của Việt Nam.