Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ Tập 2 - Nguyễn Thị Lực

Tập 2 này gồm 7 chương, từ chương 13 đến chương 19. Đây là phần mềm của môn học. Nội dung chủ yếu cung cấp những chuyên đề ứng dụng nhằm nâng cao khả năng thực hành tiếp xúc nghề cho học sinh và là những kiến thức bổ sung cần thiết cho các nguyên lý cơ bản ở tập 1. Đồng thời giúp cho người học có thể thích ứng với sự phát triển của hoạt động kinh doanh thương mại trong thời kỳ mới.