Giáo trình Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp thương mại - dịch vụ

Giáo trình Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp thương mại - dịch vụ bao gồm 6 chương giúp cho học sinh nghiên cứu chuyên sâu về các nội dung và phương pháp phân tích các nghiệp vụ kinh doanh tại các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ. Đồng thời, cuốn sách này còn là tài liệu tham khảo cho cac bạn đang làm công tác kế toán tại các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ để đánh giá được thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp.