Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 2

Lợi thế cạnh tranh; chiến lược cấp doanh nghiệp; chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng; lựa chọn và tổ chức thực hiện chiến lược;... là những nội dung chính mà "Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 2" hướng đến trình bày.