Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với công ty Ga Huế tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá được mức độ hài lòng của nhân viên đối với công ty Ga Huế, đo lường được các chỉ tiêu ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên đối với công ty Ga Huế.