Kinh tế học vĩ mô - NXB Giáo dục

Kinh tế học vĩ mô có nội dung gồm 8 chương, đề cập đến những vấn đề sau: Đại cương về kinh tế học, khái quát về kinh tế học vĩ mô, tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khóa, tiền tệ và chính sách tiền tệ, tổng cung và các chu kỳ kinh doanh, thất nghiệp và lạm phát, và cuối cùng là kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở. Từ những nội dung đó, sinh viên sẽ có được nền tảng kiến thức ban đầu về môn học kinh tế vĩ mô này.