Kinh tế tri thức tập 2

Trong giai đoạn hiện nay, cũng như trong một tương lai xa hơn hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam có nghĩa là Việt Nam phải tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực như AFTA, APEC, WTO,... Phát triển các quan hệ thương mại và đầu tư rộng rãi với mọi quốc gia, đặc biết là các trung tâm kinh tế thế giới...