• Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 7: Chỉ số thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Chỉ số cá thể, chỉ số tổng hợp, chỉ số trung bình, hệ thống chỉ số liên hoàn hai nhân tố,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p hce 26/03/2021 17 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Dãy số thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, các chỉ tiêu mô tả dãy số thời gian, lượng tăng giảm tuyệt đối, tốc độ phát triển, tốc độ tăng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p hce 26/03/2021 19 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5: Tương quan và hồi quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Tương quan, hệ số tương quan Pearson, vấn đề xếp hạng, hồi quy tuyến tính đơn giản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p hce 26/03/2021 18 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Điều tra chọn mẫu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, chọn mẫu hệ thống, lâu mẫu phán đoán, kích thước mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p hce 26/03/2021 16 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Thống kê các mức độ của hiện tượng nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Số tuyệt đối, số tương đối, các đặc trưng về tính hướng tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p hce 26/03/2021 19 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích và dự đoán thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p hce 26/03/2021 16 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung của thống kê

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung của thống kê

  Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung của thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về thống kê, một số khái niệm của thống kê, các loại thang đo thường dùng trong thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p hce 26/03/2021 10 0

 • Ebook Thực hành kinh tế lượng với Stata 12

  Ebook Thực hành kinh tế lượng với Stata 12

  "Ebook Thực hành kinh tế lượng với Stata 12" gồm 10 chương với các nội dung giới thiệu stata; mô hình hồi quy tuyến tính đơn; dự báo, sự phù hợp của ước lượng và mô hình hồi quy; mô hình hồi quy bội; phương sai của sai số thay đổi; đa cộng tuyến (Multicollinearity); tự tương quan (Autocorrelation); tổng quan về dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series); mô...

   212 p hce 25/02/2021 37 0

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp - GS.TS Bùi Xuân Phong

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp - GS.TS Bùi Xuân Phong

  Cùng tham khảo Giáo trình Thống kê doanh nghiệp của GS.TS Bùi Xuân Phong có kết cấu nội dung gồm 2 phần với 11 chương đề cập đến những kiến thức thiết thực về thống kê doanh nghiệp. Phần 1: trình bày về thống kê nguyên lý; phần 2: trình bày về thống kê hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

   232 p hce 28/01/2021 51 2

 • Ebook Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản: Phần 2

  Ebook Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản" trình bày trách nhiệm về quyền con người của doanh nghiệp; doanh nghiệp và quyền con người ở Việt Nam.

   176 p hce 28/01/2021 42 0

 • Ebook Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản: Phần 1

  Ebook Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản: Phần 1

  Ebook Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản: Phần 1 trình bày khái quát về trách nhiệm của doanh nghiệp về quyền con người; các chuẩn mực và sáng kiến quốc tế về doanh nghiệp và quyền con người; nghĩa vụ của nhà nước về quyền con người trong mối quan hệ với doanh nghiệp.

   81 p hce 28/01/2021 48 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 6: Đánh giá các khuyết tật" với các kiến thức tiêu chí đánh giá; kiểm định dạng hàm sai – kỳ vọng sai số khác 0; kiểm định phương sai sai số thay đổi; kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên.

   41 p hce 25/01/2021 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số