• Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 6: Đánh giá các khuyết tật" với các kiến thức tiêu chí đánh giá; kiểm định dạng hàm sai – kỳ vọng sai số khác 0; kiểm định phương sai sai số thay đổi; kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên.

   41 p hce 25/01/2021 14 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 5 - ThS. Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 5 - ThS. Phạm Ngọc Hưng

  "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 5: Phân tích hồi quy với biến định tính" trình bày khái niệm biến giả; mô hình có biến độc lập chỉ là biến giả; mô hình có biến độc lập là biến giả và biến định lượng.

   39 p hce 25/01/2021 13 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 4 - ThS. Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 4 - ThS. Phạm Ngọc Hưng

  "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 4: Suy diễn từ mô hình hồi quy" cung cấp đến các bạn sinh viên kiến thức về quy luật phân phối xác suất của một số thống kê mẫu; xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy; kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy; kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy.

   32 p hce 25/01/2021 14 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 3 - ThS. Hoàng Bích Phương

  Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 3 - ThS. Hoàng Bích Phương

  "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 3: Mô hình hồi quy bội" gồm 4 nội dung đó là mô hình hồi quy k biến; phương pháp bình phương nhỏ nhất; hệ số xác định bội; một số ví dụ minh họa trong phân tích kinh tế - xã hội.

   25 p hce 25/01/2021 14 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

  Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

  "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 2: Mô hình hồi quy đơn" hỗ trợ cho người học các kiến thức mô hình hồi quy tổng thể; mô hình hồi quy mẫu; phương pháp bình phương nhỏ nhất; độ phù hợp hàm hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức, phục vụ học tập và nghiên cứu.

   24 p hce 25/01/2021 19 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 1: Hướng dẫn học" với các nội dung khái niệm, phân biệt được vai trò của các biến được sử dụng trong hồi quy, thiết kế nghiên cứu với các dạng số liệu khác nhau; các bước phân tích 1 vấn đề kinh tế xã hội với công cụ Kinh tế lượng...

   44 p hce 25/01/2021 15 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 4 - ThS. Bùi Quốc Hoàn

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 4 - ThS. Bùi Quốc Hoàn

  Với mục tiêu giúp các bạn có thêm tư liệu phục vụ học tập, Tailieu.vn giới thiệu "Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 4: Hàm số nhiều biến" với các nội dung kiến thức khái niệm hàm số n biến số; đạo hàm riêng và vi phân toàn phần của hàm số 2 biến số; đạo hàm riêng cấp 2 của hàm số n biến số; ứng dụng của đạo hàm trong...

   32 p hce 26/12/2020 59 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 3 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 3 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  "Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 3: Ứng dụng của đạo hàm trong toán học và trong phân tích kinh tế" cung cấp kiến thức về đạo hàm và xu hướng biến thiên của hàm số; tìm các điểm cực trị của hàm số; ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế; tính hệ số co dãn của cung và cầu theo giá; sự lựa chọn tối ưu trong kinh tế.

   38 p hce 26/12/2020 39 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 5 - ThS. Hoàng Văn Thắng

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 5 - ThS. Hoàng Văn Thắng

  "Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 5: Cực trị của hàm nhiều biến" tìm hiểu bài toán cực trị không có điều kiện (cực trị tự do); ứng dụng bài toán cực trị không có điều kiện trong phân tích kinh tế; bài toán cực trị có điều kiện ràng buộc; ứng dụng bài toán cực trị có điều kiện ràng buộc trong phân tích kinh tế.

   48 p hce 26/12/2020 34 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 1 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 1 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  "Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 1: Các khái niệm cơ bản về hàm số một biến số" giúp các bạn nắm được các khái niệm cơ bản về hàm 1 biến; bước đầu làm quen với các mô hình hàm số trong phân tích kinh tế.

   23 p hce 26/12/2020 43 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 2 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 2 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  "Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 2: Đạo hàm và vi phân của hàm số" thông tin đến các bạn những kiến thức khái niệm đạo hàm; đạo hàm của các hàm sơ cấp cơ bản; các quy tắc tính đạo hàm; vi phân của hàm số; đạo hàm cấp cao và vi phân cấp cao.

   29 p hce 26/12/2020 27 0

 • Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 6 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 6 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

  "Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 6: Nguyên hàm và tích phân bất định" tìm hiểu nguyên hàm của hàm số; tích phân bất định; các công thức tích phân cơ bản; các phương pháp tính tích phân.

   32 p hce 26/12/2020 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số