• Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 - PGS.TS. Trần Quý Liên

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 - PGS.TS. Trần Quý Liên

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng" được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn nắm được các kiến thức về khái quát chung về chu trình bán hàng; quy trình thông tin kế toán trong chu trình bán hàng; các rủi ro tiềm ẩn và vấn đề kiểm soát thông tin trong chu trình bán hàng.

   27 p hce 26/12/2020 15 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 5: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất" làm rõ được các hoạt động chính và dòng thông tin liên quan trong chu trình sản xuất; làm rõ cách thức tổ chức thông tin kế toán chu trình sản xuất; xác định được các rủi ro tiềm tàng và các hoạt động kiểm soát trong chu trình sản xuất.

   32 p hce 26/12/2020 10 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 4 - ThS. Trần Trung Tuấn

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 4 - ThS. Trần Trung Tuấn

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 4: Hệ thống thông tin kế toán chu trình nhân sự" trình bày khái quát chung về chu trình nhân sự; quy trình thông tin kế toán chu trình nhân sự; các rủi ro tiềm tàng và thủ tục kiểm soát thông tin chu trình nhân sự.

   41 p hce 26/12/2020 7 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 - GV. Trần Đức Vinh

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 - GV. Trần Đức Vinh

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 3: Hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng" thông tin đến các bạn kiến thức về khái quát chung về chu trình hàng; quy trình thông tin kế toán chu trình mua hàng; các rủi ro tiềm tàng và kiểm soát thông tin chu trình mua hàng.

   45 p hce 26/12/2020 12 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 - TS. Lê Kim Ngọc

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 - TS. Lê Kim Ngọc

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán" trình bày các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán; sơ đồ dòng dữ liệu data Flow diagrams – DFD; lưu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hce 26/12/2020 9 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 1 - TS. Phạm Đức Cường

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 1 - TS. Phạm Đức Cường

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức về khái niệm về hệ thống và hệ thống thông tin quản lý; khái niệm và vai trò của hệ thống thông tin kế toán; các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin kế toán; các mức độ ứng dụng công nghệ thông tin...

   36 p hce 26/12/2020 10 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 5: Báo cáo tài chính" trình bày các hệ thống báo cáo trong báo cáo tài chính.; cơ sở và phương pháp lập báo cáo tài chính; kết cấu của từng báo cáo; thời điểm lập, gửi và nơi gửi báo cáo tài chính.

   64 p hce 26/12/2020 9 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 4 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 4 - ThS. Phí Văn Trọng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu" cung cấp đến các bạn kiến thức về nguồn vốn chủ sở hữu và nguyên tắc kế toán; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.

   42 p hce 26/12/2020 14 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 3: Kế toán xác định lợi nhuận và phân phối lợi nhuận" giúp các bạn tính toán lợi nhuận trong doanh nghiệp; kế toán xác định lợi nhuận trong doanh nghiệp vào cuối kỳ kế toán; phương thức và trình tự phân phối lợi nhuận; quyết toán lợi nhuận, kế toán phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp.

   38 p hce 26/12/2020 13 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 2: Kế toán các khoản đầu tư và dự phòng" cung cấp các kiến thức bao gồm kế toán các khoản đầu tư; kế toán các khoản dự phòng. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   57 p hce 26/12/2020 9 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 1 - TS. Trần Văn Thuận

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 1 - TS. Trần Văn Thuận

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 1: Kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán" được biên soạn với mục tiêu hỗ trợ người học nắm vững các nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền; kế toán tiền vay; kế toán nghiệp vụ thanh toán.

   67 p hce 26/12/2020 8 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 5: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp xây lắp" được biên soạn với các nội dung đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và nhiệm vụ kế toán; đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp; đặc điểm kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm xây lắp; kế toán xác...

   49 p hce 26/12/2020 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số