• Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế (Phần 1) - Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông trình bày về các nội dung chính như: Đối tượng và phương pháp của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng nông Pháp; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng nông Pháp;...

   66 p hce 25/01/2021 4 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế (Phần 2) - Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông trình bày về các nội dung như: Học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin; học thuyết kinh tế của trường phái cổ điển mới; học thuyết kinh tế của trường phái Keynes; học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại; học thuyết kinh tế của trường...

   68 p hce 25/01/2021 2 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

  (NB) Bài giảng gồm có 9 chương để học mỗi chương cần có các kiến thức của chương trước, phần 1 sách gồm 4 chương đầu: Đối tượng và các phương pháp nghiên cứu, các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và thời trung cổ, học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng thương, các học thuyết kinh tế tư bản cổ điển.

   59 p hce 25/01/2021 2 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

  (NB) Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 thông tin đến các bạn về các học thuyết kinh tế tiểu tư sản, các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng ở phương tây thế kỷ thứ 19, học thuyết kinh tế john maynard keynes và trường phái keynes, học thuyết về nền kinh tế hỗn hợp.

   57 p hce 25/01/2021 1 0

 • Bài giảng Tiền và Ngân hàng - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Tiền và Ngân hàng - Trương Quang Hùng

  Bài giảng giúp người học hiểu về "Tiền và Ngân hàng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: tiền là gì, chức năng của tiền, đo lường tiền, các tác nhân chính trong quá trình cung tiền, ngân hàng thương mại, bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại,...

   50 p hce 31/07/2020 82 1

 • Bài giảng Chu kỳ kinh tế - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Chu kỳ kinh tế - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Chu kỳ kinh tế trình bày các nội dung sau: Chu kỳ kinh tế là gì, lý thuyết về chu kỳ, lý thuyết phái cổ điển, cân bằng tổng quát cổ điển, lý thuyết của keynes, pha thu hẹp của phái cổ điển mới, chu kỳ kinh doanh thực,...

   54 p hce 31/07/2020 78 1

 • Bài giảng Chương 1: Phân tích các chính sách can thiệp giá cuả chinh phủ trong thị trường cạnh tranh

  Bài giảng Chương 1: Phân tích các chính sách can thiệp giá cuả chinh phủ trong thị trường cạnh tranh

  Chương 1 trình bày về "Phân tích các chính sách can thiệp giá cuả chinh phủ trong thị trường cạnh tranh". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hiệu quả của thị trường cạnh tranh, chính sách kiểm soát giá: giá tối đa, giá tối thiểu, trợ giá và hạn ngạch sản xuất, thuế và trợ cấp, hạn ngạch và thuế nhập khẩu, hạn ngạch và thuế xuất khẩu.

   30 p hce 31/07/2020 92 1

 • Bài giảng Chương 2: Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

  Bài giảng Chương 2: Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

  Chương 2 giúp người học hiểu về "Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tác động thay thế và tác động thu nhập, đường cầu thông thường và đường cầu đền bù, phân tích các chương trình trợ cấp, phân tích mô hình lao động – nghỉ ngơi để giải thích bản chất đường cung về lao động, mô...

   36 p hce 31/07/2020 91 1

 • Bài giảng Chương 3: Lựa chọn trong điều kiện rủi ro

  Bài giảng Chương 3: Lựa chọn trong điều kiện rủi ro

  Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Lựa chọn trong điều kiện rủi ro", cụ thể như: Mô tả rủi ro, sở thích về mức độ rủi ro, giảm nhẹ rủi ro, cầu về tài sản có rủi ro,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p hce 31/07/2020 89 1

 • Bài giảng Tiết kiệm và chi tiêu đầu tư, hệ thống tài chính - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Tiết kiệm và chi tiêu đầu tư, hệ thống tài chính - Trương Quang Hùng

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Mối quan hệ giữa tiết kiệm và chi tiêu đầu tư, vai trò của hệ thống tài chính trong chuyển quỹ tiết kiệm sang chi tiêu đầu tư, hệ thống tài chính và khủng hoảng tài chính, vấn đề chính sách đối với khủng hoảng.

   42 p hce 31/07/2020 75 1

 • Chuyên đề 1: Lý luận về hành chính nhà nước - TS. Hà Quang Ngọc

  Chuyên đề 1: Lý luận về hành chính nhà nước - TS. Hà Quang Ngọc

  Cùng nắm kiến thức trong "Chuyên đề 1: Lý luận về hành chính nhà nước" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Hành chính nhà nước, ác nguyên tắc hành chính nhà nước, các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước.

   51 p hce 14/02/2020 193 1

 • Bài 3: Ứng dụng cực trị hàm 1 biến trong kinh tế

  Bài 3: Ứng dụng cực trị hàm 1 biến trong kinh tế

  Nội dung chính của bài giảng trình bày một số hàm 1 biến trong kinh tế thông dụng và cách tìm cực trị hàm 1 biến và áp dụng được vào bài tập. Mời các bạn tham khảo!

   19 p hce 28/05/2019 254 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số