• Ebook Phát triển ngành nghề ở nông thôn: Phần 2

  Ebook Phát triển ngành nghề ở nông thôn: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định hướng và các giải pháp chủ yếu phát triển ngành nghề nông thôn, kinh nghiệm phát triển nghề thủ công ở một số nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p hce 27/10/2020 38 0

 • Ebook Phát triển ngành nghề ở nông thôn: Phần 1

  Ebook Phát triển ngành nghề ở nông thôn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phát triển ngành nghề ở nông thôn" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của ngành nghề nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; thực trạng ngành nghề nông thôn Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p hce 27/10/2020 43 0

 • Bài giảng Kinh tế thủy sản

  Bài giảng Kinh tế thủy sản

  Bài giảng Kinh tế thủy sản với các nội dung mô hình sinh học của tài nguyên thủy sản; cân bằng sinh thái trong mô hình giản đơn; mô hình kinh tế của tài nguyên thủy sản; quản lý và khai thác thủy sản.

   71 p hce 26/10/2020 25 0

 • Bài giảng Giới thiệu môn học Kinh tế môi trường

  Bài giảng Giới thiệu môn học Kinh tế môi trường

  Bài giảng Giới thiệu môn học Kinh tế môi trường trình bày bối cảnh môi trường hiện nay; những tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường, kinh tế và xã hội; tìm hiểu kinh tế môi trường và kết cấu nội dung của môn học.

   30 p hce 26/10/2020 30 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 6: Quản lý môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 6: Quản lý môi trường

  "Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 6: Quản lý môi trường" thông tin đến các bạn những kiến thức khái niệm và đặc điểm quản lý nhà nước về môi trường; mục đích quản lý nhà nước về môi trường, sự cần thiết quản lý nhà nước về môi trường, nội dung quản lý nhà nước về môi trường, công cụ quản lý nhà nước về môi trường.

   11 p hce 26/10/2020 28 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 5: Đánh giá tác động môi trường và phân tích chi phí lợi ích

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 5: Đánh giá tác động môi trường và phân tích chi phí lợi ích

  "Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 5: Đánh giá tác động môi trường và phân tích chi phí lợi ích" cung cấp những kiến thức về khái niệm, mục đích, nội dung và đối tượng của đánh giá tác động môi trường; khái niệm, phân tích kinh tế, các chỉ tiêu sử dụng trong phân tích chi phí lợi ích.

   57 p hce 26/10/2020 27 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 4: Kinh tế tài nguyên tài nguyên

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 4: Kinh tế tài nguyên tài nguyên

  "Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 4: Kinh tế tài nguyên tài nguyên" với các nội dung mô hình khai thác tài nguyên không tái tạo (khoáng sản); mô hình khai thác tài nguyên tái tạo (thủy sản).

   36 p hce 26/10/2020 22 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3: Định giá giá trị kinh tế của tài nguyên và môi trường

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3: Định giá giá trị kinh tế của tài nguyên và môi trường

  "Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3: Định giá giá trị kinh tế của tài nguyên và môi trường" thông tin đến các bạn những kiến thức về sự cần thiết phải định giá; tổng giá trị kinh tế và tổng quan các phương pháp định giá; phương pháp dựa vào thị trường thực; phương pháp dựa trên thị trường thay thế; phương pháp dựa trên thị trường...

   106 p hce 26/10/2020 29 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Kinh tế học ô nhiễm

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Kinh tế học ô nhiễm

  "Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Kinh tế học ô nhiễm" thông tin đến các bạn những kiến thức về hàng hóa chất lượng môi trường; thất bại thị trường đối với hàng hóa chất lượng môi trường; các giải pháp của chính phủ; giải pháp của thị trường.

   103 p hce 26/10/2020 29 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Môi trường và phát triển

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Môi trường và phát triển

  "Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Môi trường và phát triển" tìm hiểu về môi trường; liên kết giữa kinh tế và môi trường; môi trường và phát triển; phát triển bền vững.

   55 p hce 26/10/2020 33 0

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế học Môi trường và Chính sách Môi trường

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế học Môi trường và Chính sách Môi trường

  Bài giảng Nhập môn Kinh tế học Môi trường và Chính sách Môi trường do Lê Việt Phú biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về kinh tế học môi trường, mối quan hệ giữa kinh tế học môi trường với các môn học khác và chính sách công, các nội dung của môn học, yêu cầu và đánh giá học viên. Mời các bạn cùng tham khảo...

   58 p hce 26/10/2020 32 0

 • Bài giảng Chính sách Kinh tế

  Bài giảng Chính sách Kinh tế

  Bài giảng gồm 7 chương: Tổng quan về các công cụ quản lý của nhà nước và các chính sách kinh tế, hoạch định chính sách kinh tế, tổ chức thực thi chính sách, phân tích chính sách, chính sách tài chính, chính sách tiền tệ - tín dụng, chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chính sách kinh tế đối ngoại. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm...

   242 p hce 26/10/2020 26 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số