• Giáo trình Xã hội học đại cương – ThS. Kiều Văn Đạt

  Giáo trình Xã hội học đại cương – ThS. Kiều Văn Đạt

  "Giáo trình Xã hội học đại cương" gồm 5 chương với các nội dung sự hình thành và phát triển của xã hội học; đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa xã hội học với các khoa học khác; phương pháp nghiên cứu xã hội học; các phạm trù và khái niệm của xã hội học; một số chuyên ngành của của xã hội học...

   67 p hce 31/03/2021 24 0

 • Ebook Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Phần 1

  Ebook Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Phần 1

  Ebook "Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, quán triệt, học tập các văn kiện Đại hội XI. Cuốn sách tập trung phân tích và làm rõ những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá...

   84 p hce 25/02/2021 34 0

 • Eboook Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Phần 2

  Eboook Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" trình bày những nội dung: Những định hướng lớn về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; các định hướng cề xây dựng và hoàn thiện nề dân chủ xã hội chủ nghãi và Nhà nước pháp quyền, về Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác...

   85 p hce 25/02/2021 29 0

 • Giáo trình Tiếng Việt thực hành

  Giáo trình Tiếng Việt thực hành

  "Giáo trình Tiếng Việt thực hành" được biên soạn bởi trường Đại học Sư phạm Hà Nội cung cấp kiến thức các cách phân loại vốn từ tiếng Việt, lịch sử vấn đề từ loại tiếng Việt, phân chia từ loại tiếng Việt, thực từ và hư từ, hệ thống từ loại tiếng Việt, động từ, tính từ, đại từ, số từ, phụ từ, quan hệ từ, tình thái từ,...

   69 p hce 28/01/2021 37 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Nguyễn Viết Thông

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Nguyễn Viết Thông

  "Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học" thông tin đến người học vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học; lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cách mạng xã hội chủ nghĩa; cách mạng xã hội chủ nghĩa; nền dân chủ xã hội chủ nghĩa...

   170 p hce 28/01/2021 39 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 7: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" để nắm chi tiết nội dung về khái niệm nhà nước pháp quyền; những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   16 p hce 25/01/2021 26 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  "Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 6: Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam" khái niệm và đặc điểm của hệ thống pháp luật chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ để phân định ngành luật và các ngành luật trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật hành chính Việt Nam; Luật dân sự Việt Nam, Luật hình sự Việt Nam, ngành...

   91 p hce 25/01/2021 23 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  "Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý" với các nội dung khái quát được các khái niệm thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; trình bày được các hình thức thực hiện pháp luật; nhận biết được các dấu hiệu của vi phạm pháp luật, yếu tố cấu...

   30 p hce 25/01/2021 25 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  "Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luật" thông tin đến người học khái niệm hình thức pháp luật; các loại hình thức pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p hce 25/01/2021 22 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  "Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luật" cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, đặc điểm và vai trò của pháp luật; bản chất của pháp luật; kiểu pháp luật; quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật.

   43 p hce 25/01/2021 26 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  "Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trình bày bản chất và những đặc trưng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ...

   21 p hce 25/01/2021 26 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  "Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 1: Lý luận về nhà nước" cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, bản chất và chức năng của nhà nước; kiểu nhà nước; hình thức nhà nước; quyền lực nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   31 p hce 25/01/2021 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số