• Đa dạng hóa và giá trị doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng tài chính tại Việt Nam

  Đa dạng hóa và giá trị doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng tài chính tại Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa đa dạng hóa và giá trị doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng tài chính tại Việt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 42 công ty phi tài chính niêm yết trên sàn HOSE giai đoạn quý I/2008 đến quý IV/2011.

   10 p hce 31/03/2020 3 0

 • Sự phù hợp của AIS và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Phân tích đa nhóm với mô hình SEM

  Sự phù hợp của AIS và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Phân tích đa nhóm với mô hình SEM

  Bài viết nghiên cứu mô hình đánh giá sự ảnh hưởng và mức độ đóng góp của các yếu tố nhu cầu thông tin và khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin trong sự phù hợp của hệ thống thông tin kế toán (Accounting Information System - AIS). Kết quả nghiên cứu thực nghiệm với 398 doanh nghiệp đang hoạt động tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam trên hai nhóm...

   10 p hce 31/03/2020 5 0

 • Nhận thức của nhà quản trị về chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu (KPIs) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  Nhận thức của nhà quản trị về chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu (KPIs) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  Bài viết trình bày về chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu (KPIs) trong đánh giá thành tích của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) - một chủ đề mới đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và được áp dụng bởi nhiều doanh nghiệp. Để hệ thống đánh giá thành tích theo KPIs được triển khai hiệu quả đòi hỏi nhà quản trị trong doanh...

   11 p hce 31/03/2020 4 0

 • Đa dạng hóa kinh doanh, hiệu quả và rủi ro

  Đa dạng hóa kinh doanh, hiệu quả và rủi ro

  Mục tiêu của nghiên cứu là xem xét tác động của đa dạng hóa kinh doanh đến hiệu quả và rủi ro của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam. Đa dạng hóa kinh doanh ngành có liên quan được giả định là tác động dương tới hiệu quả và rủi ro; trong khi đó, đa dạng hóa kinh doanh ngành không liên quan được giả định ngược lại.

   14 p hce 31/03/2020 4 0

 • Đảm bảo an ninh lương thực ở Việt Nam hiện nay

  Đảm bảo an ninh lương thực ở Việt Nam hiện nay

  Trong bối cảnh mới, Việt Nam cần cân nhắc, điều chỉnh hoạt động sản xuất, xuất khẩu lương thực từ quy mô đến chất lượng; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân,... Nhà nước cần đảm bảo an ninh lương thực nhưng vẫn phải đáp ứng các yêu cầu của thị trường, thu nhập và đời sống của nông dân cũng như các doanh nghiệp kinh doanh...

   7 p hce 31/03/2020 3 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam thông qua mô hình SEM

  Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam thông qua mô hình SEM

  Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả sử dụng mô hình phương trình cấu trúc (SEM) sau khi tiến hành kiểm định thang đo Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA), đồng thời kiểm định mối liên hệ giữa mức độ áp dụng chuẩn mực kế toán và lợi ích áp dụng...

   9 p hce 31/03/2020 3 0

 • Quản trị quốc gia và những gợi mở cho tiến trình cải cách thể chế kinh tế thị trường ở việt nam

  Quản trị quốc gia và những gợi mở cho tiến trình cải cách thể chế kinh tế thị trường ở việt nam

  Bài viết là kết quả của Đề tài độc lập cấp quốc gia “Cục diện kinh tế thế giới hiện nay và tác động đến Việt Nam”, mã số: ĐTĐT-XH.17/15. Trong khoảng 10 - 15 năm gần đây, ở Việt Nam đã nổi lên luận điểm rằng: cải cách thể chế kinh tế ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong tiến trình đổi mới. Khi các nguồn lực như tài nguyên thiên...

   9 p hce 31/03/2020 3 0

 • Mô hình hóa biến động thị trường chứng khoán: Thực nghiệm từ Việt Nam

  Mô hình hóa biến động thị trường chứng khoán: Thực nghiệm từ Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu mô hình hóa biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian là giá đóng cửa hàng ngày của chỉ số VN-Index trong giai đoạn 2005 - 2016. Các phân tích được thực hiện bằng mô hình GARCH cân xứng và bất cân xứng. Theo tiêu chí AIC và SIC, nghiên cứu chứng minh rằng GARCH (1,1) và EGARCH (1,1) được đánh...

   11 p hce 31/03/2020 3 0

 • Đo lường và đánh giá các nhân tố tác động tới phân bổ nguồn lực tài chính ở Việt Nam

  Đo lường và đánh giá các nhân tố tác động tới phân bổ nguồn lực tài chính ở Việt Nam

  Bài viết trình bày phương pháp đo lường phân bổ nguồn lực tài chính và xem xét tác động của các nhân tố trong quá trình phát triển kinh tế tới việc phân bổ nguồn lực. Dựa trên ý tưởng của Wurgle (2000), bài viết xây dựng hệ số đo lường phân bổ theo cơ cấu ngành kinh tế và đánh giá tác động chính của phát triển tài chính tới hệ số phân bổ...

   10 p hce 31/03/2020 5 0

 • Nghiên cứu mức độ sử dụng kế toán sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam

  Nghiên cứu mức độ sử dụng kế toán sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam

  Bài viết này làm rõ các thủ thuật phổ biến và động cơ thực hiện kế toán sáng tạo, đồng thời đánh giá xu hướng và mức độ áp dụng kế toán sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả khảo sát cho thấy xu hướng áp dụng kế toán sáng tạo tại Việt Nam ngày càng gia tăng, mức độ áp dụng kế toán sáng tạo phụ thuộc vào loại hình doanh...

   8 p hce 31/03/2020 4 0

 • Phân tích ban đầu về hiện tượng phân cực việc làm tại Việt Nam

  Phân tích ban đầu về hiện tượng phân cực việc làm tại Việt Nam

  Bài viết sử dụng phương pháp phân loại cấp độ kỹ năng nghề nghiệp, phương pháp phân chia việc làm theo kỹ năng của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và phương pháp xác định sự bất cân xứng kỹ năng lao động, nghiên cứu phân tích hiện tượng phân cực việc làm tại Việt Nam giai đoạn 2009-2015.

   11 p hce 31/03/2020 3 0

 • Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các quỹ đổi mới công nghệ nhà nước: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

  Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các quỹ đổi mới công nghệ nhà nước: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

  Bài viết này phân tích kinh nghiệm của một số quỹ tiêu biểu trong việc hỗ trợ các SMEs, từ đó rút ra một số bài học quan trọng cho các Quỹ đổi mới công nghệ của Việt Nam trong việc tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho các SMEs tiếp cận quỹ.

   10 p hce 31/03/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số