• Bài giảng Tài chính công nâng cao (Advanced Public Finance)

  Bài giảng Tài chính công nâng cao (Advanced Public Finance)

  Bài giảng Tài chính công nâng cao (Advanced Public Finance) có nội dung gồm 4 chương cung cấp cho học viên những kiến thức về: tài chính công trong thực hiện các chức năng của Nhà nước; quản lý và Đánh giá chi tiêu công; tác động của thuế đến phân phối thu nhập và hiệu quả kinh tế; bội chi Ngân sách Nhà nước và Quản lý nợ công;... Mời các bạn cùng...

   66 p hce 24/10/2022 13 2

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 2: Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 2: Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 2: Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mô tả các nguồn rủi ro tín dụng cơ bản của doanh nghiệp và đối tác; mở rộng việc bàn luận về rủi ro tín dụng từ quan điểm hẹp sang quan điểm rộng; bàn luận về các kỹ thuật nhận dạng...

   11 p hce 24/10/2022 4 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 1: Tổng quan về quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 1: Tổng quan về quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 1: Tổng quan về quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp. Bài này nhằm giới thiệu khái niệm, phân loại và bàn luận về các cách ứng xử của nhà quản trị doanh nghiệp đối với rủi ro tài chính; làm rõ khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa và quy trình quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp;......

   15 p hce 24/10/2022 4 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 3: Quản trị rủi ro lãi suất của doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 3: Quản trị rủi ro lãi suất của doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 3: Quản trị rủi ro lãi suất của doanh nghiệp. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bàn luận về nguồn rủi ro lãi suất và các nguy cơ truyền thống cũng như các nguy cơ mới phát sinh; trình bày các kỹ thuật nhận dạng rủi ro lãi suất, phân tích cấu trúc và đánh giá rủi ro...

   10 p hce 24/10/2022 5 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 4: Quản trị rủi ro hối đoái của doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 4: Quản trị rủi ro hối đoái của doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 4: Quản trị rủi ro hối đoái của doanh nghiệp. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thảo luận về các kỹ thuật nhận dạng, phân tích cấu trúc và đánh giá rủi ro hối đoái; so sánh các quan điểm quản trị rủi ro hối đoái; đánh giá các kỹ thuật giảm thiểu tổn thất do...

   12 p hce 24/10/2022 4 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 Một số qui luật phân phối xác suất thông dụng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân phối Nhị thức; Phân phối Poisson; Phân phối chuẩn và phân phối chuẩn hóa; Phân phối Student; Tính xấp xĩ phân phối Nhị thức; Tính xấp xĩ phân phối Poisson. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hce 23/08/2022 34 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu bài toán ước lượng tham số; Ước lượng điểm; Phương pháp ước lượng khoảng: trung bình, tỷ lệ - Ước lượng kích thước mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hce 23/08/2022 36 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 Biến ngẫu nhiên và qui luật phân phối xác suất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên; Qui luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên; Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên; Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hce 23/08/2022 37 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 Thống kê mô tả, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mẫu và phương pháp chọn mẫu; Các đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên: kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn; Phân phối xác suất của các đặc trưng mẫu; Kỳ vọng và phương sai của các đặc trưng mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p hce 23/08/2022 26 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6 Kiểm định giả thuyết, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bài toán kiểm định giả thuyết; Các sai lầm trong kiểm định giả thuyết; Miền bác bỏ và miền chấp nhận; Kiểm định hai bên; Kiểm định giả thuyết về tham số: trung bình, tỷ lệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hce 23/08/2022 28 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 Biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ôn tập đại số tổ hợp; Phép thử ngẫu nhiên và các loại biến cố; Xác suất của biến cố; Các định lý và công thức xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p hce 23/08/2022 22 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 7

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 7

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 7 Hồi qui và tương quan, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu bài toán hồi qui; Đường hồi qui thực nghiệm tuyến tính bình phương bé nhất; Hệ số tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p hce 23/08/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số