Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ĐH Thương mại

Chương 1 - Giới thiệu khái quát về marketing. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Bản chất của marketing, quá trình tiến động marketing, vai trò và chức năng của hệ marketing, dối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học.