• Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 Các vấn đề chung của thống kê, trình bày các nội dung sau: Khái niệm và vai trò của thống kê, một số khái niệm thường dùng trong thống kê, quá trình nghiên cứu thống kê,....

   36 p hce 28/09/2018 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Sắp xếp số liệu, phân tổ thống kê, tiêu thức phân tổ, xác định số tổ và khoảng cách tổ, xác định số tổ, xãy số phân phối (Bảng tần số phân bố),...

   33 p hce 28/09/2018 13 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3

  Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Các tham số đo lường thống kê", cụ thể như: Các tham số đo mức độ đại biểu, các tham số đo độ biến thiên của tiêu thức,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p hce 28/09/2018 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Những vấn đề chung về dãy số thời gian, các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian, các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển của hiện tượng,...

   48 p hce 28/09/2018 13 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4

  Chương 4 giúp người học hiểu về "Hồi qui và tương quan". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Những vấn đề chung của phương pháp hồi qui và tương quan, liên hệ tương quan tuyến tính giữa 2 tiêu thức, liên hệ tương quan phi tuyến tính giữa 2 tiêu thức số lượng.

   32 p hce 28/09/2018 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thống kê các mức độ của hiện tượng nghiên cứu", cụ thể như: Ý nghĩa, các loại số biểu hiện mức độ hiện tượng, các thước đo khuynh hướng tập trung, các thước đo độ phân tán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p hce 28/09/2018 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm, đặc điểm và tác dụng của chỉ số thống kê, các loại chỉ số, cách tính chỉ số, hệ thống chỉ số, tác dụng của hệ thống chỉ số,...

   14 p hce 28/09/2018 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Khái niệm về thống kê, đối tượng nghiên cứu của thống kê, một số khái niệm thường dùng trong thống kê, các loại thang đo.

   21 p hce 28/09/2018 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Chương 4 giúp người học hiểu về "Phân tích dãy số thời gian". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm và phân loại dãy số thời gian, các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian, các phương pháp dự báo trong thống kê,...

   19 p hce 28/09/2018 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 do ThS. Nguyễn Văn Phong biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích và dự báo thống kê,...

   22 p hce 28/09/2018 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết tương quan: nghiên cứu mức độ liên hệ tuyến tính giữa hai biến có phân phối chuẩn, lý thuyết hồi quy: nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến được giải thích bởi một hay nhiều biến giải thích.

   23 p hce 28/09/2018 13 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p hce 28/04/2018 84 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số