• Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 1:Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" cung cấp các kiến thức giúp cho người học các kiến thức cơ bản về nghề kế toán, hệ thống thông tin kế toán, giải thích tác động CNTT đến hệ thống kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hce 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 6: Lập báo cáo tài chính trên bảng tính giúp cho người học có thể giải thích mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính và nguồn dữ liệu, Ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hce 30/09/2017 3 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 2: Tổ chức dữ liệu kế toán trên bảng tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức dữ liệu trên bảng tính, kết chuyển số liệu kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p hce 30/09/2017 3 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 4: Kỹ thuật lập các sổ chi tiết và sổ cái kế toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể lập các sổ chi tiết, lập các sổ cái kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p hce 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 3: Lập các sổ nhật ký" đã giới thiệu việc trình bày thông tin theo hình thức nhật ký chung, lập các sổ nhật ký chuyên dùng, lập sổ nhật ký chung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hce 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 5: Trình bày các bảng tổng hợp chi tiết" đã Giải thích mối quan hệ giữa các bảng tổng hợp chi tiết và nguồn dữ liệu, ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p hce 30/09/2017 3 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

  Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

  Bài giảng "Hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quản về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thông tin là gì, các đặc điểm của hệ thống thông tin, một số loại hệ thống thông tin, các công nghệ hiện đại, vòng dời và sự phát triển của hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p hce 31/08/2017 1 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 2: Yêu cầu hệ thống thông tin

  Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 2: Yêu cầu hệ thống thông tin

  Bài giảng "Hệ thống thông tin - Chương 2: Yêu cầu hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Khảo sát hiện trạng, phần tích yêu cầu, các bước tiến hành khảo sát (khảo sát hiện trạng, Phân tích yêu cầu, phác họa giải pháp,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p hce 31/08/2017 4 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống

  Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống

  Bài giảng "Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức phần "Phân tích ca (case) sử dụng" bao gồm các nội dung: Ca sử dụng, vai trò và nhiệm vụ, xây dựng ca sử dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p hce 31/08/2017 10 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống (p2)

  Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống (p2)

  Bài giảng "Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống (p2)" cung cấp cho người đọc các kiên thức phần "Mô hình hóa nghiệp vụ - Phân tích hệ thống về chức năng" bao gồm: Các định nghĩa, biểu đồ luồng dữ liệu, các thành phần của BLD, quy ước biểu diễn, biểu diễn quy trình nghiệp vụ với BLD,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p hce 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống (p3)

  Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống (p3)

  Bài giảng "Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống (p3)" cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Mô hình hóa nghiệp vụ - Phân tích hệ thống về dữ liệu" bao gồm: Một số định nghĩa, mô hình dữ liệu thực thể - liên kết, thực thể và thuộc tính, kiểu thuộc tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hce 31/08/2017 3 0

 • Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý - Vũ Xuân Nam

  Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý - Vũ Xuân Nam

  Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý gồm có 6 chương, nội dung chính của từng chương như sau: Cơ sở phương pháp luận về hệ thống thông tin quản lý, cơ sở công nghệ thông tin của hệ thống thông tin quản lý, thiết kế cơ sở dữ liệu, phân tích hệ thống thông tin quản lý, phương pháp phát triển một hệ thống thông tin, các hệ thống thông tin quản...

   87 p hce 31/07/2017 11 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số