• Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p hce 28/04/2018 68 1

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 1 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 1 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 1: Khái niệm tổng quát" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê là gì, một số khái niệm thường dùng, các loại thang đo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hce 28/04/2018 66 1

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 2 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 2 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 2: Thu thập và trình bày dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tổ thống kê, trình bày dữ liệu bằng bảng, trình bày bằng đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p hce 28/04/2018 39 1

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 2 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 2 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 2: Thu thập và trình bày dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các loại dữ liệu, một số phương pháp thu thập dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p hce 28/04/2018 36 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 3 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 3 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 3: Tóm tắt dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Số đo độ tập trung, số đo độ phân tán. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   19 p hce 28/04/2018 27 1

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 3 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 3 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 3: Ước lượng tham số" trình bày các nội dung: Khái niệm, ước lượng trung bình, ước lượng tỷ lệ, ước lượng phương sai, cỡ mẫu trong ước lượng, ước lượng hai trung bình, ước lượng hai tỷ lệ.

   17 p hce 28/04/2018 27 1

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 4 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 4 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 4: Kiểm định tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, kiểm định phương sai, kiểm định trung bình, kiểm định tỷ lệ, kiểm định 2 phương sai, kiểm định 2 trung bình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hce 28/04/2018 39 1

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 4 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 4 - Chế Ngọc Hà (tt)

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 4: Xác suất của biến cố" cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian mẫu và biến cố, định nghĩa xác suất, xác suất có điều kiện, công thức nhân xác suất, công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p hce 28/04/2018 26 1

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 6 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 6 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 6: Ước lượng tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ước lượng trung bình, ước lượng tỷ lệ, ước lượng phương sai, cỡ mẫu trong ước lượng, ước lượng hai trung bình, ước lượng hai tỷ lệ.

   18 p hce 28/04/2018 28 1

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 5 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 5 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 5: Các phân phối xác suất thông dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên rời rạc, phân phối nhị thức, biến ngẫu nhiên liên tục, phân phối chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p hce 28/04/2018 33 1

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 8 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 8 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 8: Kiểm định phi tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định phân phối chuẩn, kiểm định Willcoxon, kiểm định Mann Whitney, kiểm định Kruskal - Wallis, kiểm định sự phù hợp, kiểm định sự độc lập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p hce 28/04/2018 31 1

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 7 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 7 - Chế Ngọc Hà

  Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 7: Kiểm định tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, kiểm định trung bình, kiểm định tỷ lệ, kiểm định phương sai, kiểm định 2 trung bình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hce 28/04/2018 27 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số