• Ebook Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Phần 1

  Ebook Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Phần 1

  Ebook "Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, quán triệt, học tập các văn kiện Đại hội XI. Cuốn sách tập trung phân tích và làm rõ những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá...

   84 p hce 25/02/2021 6 0

 • Eboook Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Phần 2

  Eboook Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" trình bày những nội dung: Những định hướng lớn về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; các định hướng cề xây dựng và hoàn thiện nề dân chủ xã hội chủ nghãi và Nhà nước pháp quyền, về Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác...

   85 p hce 25/02/2021 5 0

 • Bài giảng Giáo dục Quốc phòng - An ninh: Bài 3 - Phương Bá Thiết

  Bài giảng Giáo dục Quốc phòng - An ninh: Bài 3 - Phương Bá Thiết

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nghệ thuật quân sự Việt Nam. Mục đích nhằm bồi dưỡng cho sinh viên những nội dung cơ bản về nghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên và nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, qua đó góp phần nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của mỗi người. Hi vọng đây sẽ...

   34 p hce 25/02/2021 3 0

 • Bài giảng Giáo dục Quốc phòng - An ninh: Bài 2 - Phương Bá Thiết

  Bài giảng Giáo dục Quốc phòng - An ninh: Bài 2 - Phương Bá Thiết

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực góp phần tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên...

   24 p hce 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Giáo dục Quốc phòng - An ninh: Bài 1 - Phương Bá Thiết

  Bài giảng Giáo dục Quốc phòng - An ninh: Bài 1 - Phương Bá Thiết

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nhằm bồi dưỡng cho sinh viên nắm được mục đích, tính chất, quan điểm và những nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang...

   30 p hce 25/02/2021 4 0

 • Bài giảng Giáo dục quốc phòng an ninh - Trung tá Phạm Văn Điềm

  Bài giảng Giáo dục quốc phòng an ninh - Trung tá Phạm Văn Điềm

  Bài giảng biên soạn với các nội dung: một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng, Nhà nước ta; một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự; một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc XHCN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc...

   128 p hce 25/02/2021 1 0

 • Đề cương môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Đề cương môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Mục tiêu nhằm giáo dục cho học viên về kiến thức QP, AN để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ QP, AN bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

   69 p hce 25/02/2021 3 0

 • Quân đội nhân dân Việt Nam - Các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng

  Quân đội nhân dân Việt Nam - Các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng

  Tài liệu giới thiệu, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam: Bộ Tổng tham mưu; Tổng cục Chính trị; Tổng cục Hậu cần; Tổng cục Kỹ thuật; Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Tổng cục Tình báo Quốc phòng.

   5 p hce 25/02/2021 1 0

 • Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

  Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

  Tài liệu thông tin đến các bạn với những câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh: đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng – an ninh; quan điểm của chủ nghĩa mác – lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; chiến tranh nhân dân...

   84 p hce 25/02/2021 2 0

 • Tài liệu Tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

  Tài liệu Tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

  Tài liệu trình bày an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng, ném lựu đạn; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn, giảng bài gdqpan; phòng, chống vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống...

   98 p hce 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 11 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 11 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 11 Dãy số thời gian nhằm trình bày về khái niệm dãy số thời gian, dãy số thời kỳ: là dãy số biểu hiện sự thay đổi của hiện tượng qua từng thời kỳ nhất định, dãy số thời điểm: là dãy số biểu hiện mặt lượng của hiện tượng vào một thời điểm nhất định.

   18 p hce 25/02/2021 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 10 - Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 10 - Nguyễn Ngọc Lam

  Nội dung của chương 10 Tương quan, hồi qui tuyến tính nằm trong bài giảng nguyên lý thống kế nhằm trình bày về tương quan tuyến tính, hệ số tương quan mẫu, hồi quy tuyến tính đơn giản, đường hồi qui thực nghiệm, xây dựng mô hình hồi qui mẫu.

   30 p hce 25/02/2021 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số