• Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 5: Luật Hiến pháp

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 5: Luật Hiến pháp

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 5: Luật Hiến pháp. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát Luật Hiến pháp; khái quát lịch sử lập hiến Việt Nam; nội dung cơ bản Hiến pháp năm 2013; bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 8: Luật Dân sự

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 8: Luật Dân sự

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 8: Luật Dân sự. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát chung về luật dân sự; đối tượng điều chỉnh của luật dân sự; phương pháp điều chỉnh của ngành luật dân sự; một số nội dung cơ bản của bộ luật dân sự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 7: Pháp luật lao động

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 7: Pháp luật lao động

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 7: Pháp luật lao động. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: bộ luật lao động 2019; khái quát luật lao động; một số nội dung cơ bản; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 9: Luật Hôn nhân và Gia đình

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 9: Luật Hôn nhân và Gia đình

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 9: Luật Hôn nhân và Gia đình. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát về luật Hôn nhân và Gia đình; đối tượng điều chỉnh luật Hôn nhân và Gia đình; phương pháp điều chỉnh luật Hôn nhân và Gia đình; những nguyên tắc cơ bản của luật Hôn nhân và Gia đình; một số nội dung cơ bản...

   47 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 10: Luật Hình sự - Luật Tố tụng Hình sự

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 10: Luật Hình sự - Luật Tố tụng Hình sự

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 10: Luật Hình sự - Luật Tố tụng Hình sự. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát Luật hình sự; một số nội dung cơ bản của Luật hình sự; khái quát Luật Tố tụng Hình sự; một số nội dung cơ bản của Luật Tố tụng Hình sự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: nguồn gốc nhà nước; khái niệm, bản chất nhà nước; thuộc tính nhà nước; chức năng nhà nước; kiểu và hình thức nhà nước; bộ máy nhà nước; nhà nước CHXHCN Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: nguồn gốc, khái niệm pháp luật; bản chất của pháp luật; thuộc tính của pháp luật; chức năng, vai trò của pháp luật; quan hệ pháp luật - các hiện tượng xã hội khác; kiểu pháp luật, hình thức pháp luật;... Mời...

   40 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 3: Quan hệ pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 3: Quan hệ pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 3: Quan hệ pháp luật. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật; thành phần quan hệ pháp luật; sự kiện pháp lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 4: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 4: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 4: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: thực hiện pháp luật; vi phạm pháp luật; các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật; trách nhiệm pháp lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p hce 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 6: Luật Hành chính

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 6: Luật Hành chính

  Bài giảng Pháp luật đại cương (General law) - Bài 6: Luật Hành chính. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát về luật hành chính; đối tượng điều chỉnh của luật hành chính; phương pháp điều chỉnh của luật hành chính; một số nội dung cơ bản của luật hành chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p hce 26/11/2022 1 0

 • Giáo trình Toán cao cấp 1: Phần 1

  Giáo trình Toán cao cấp 1: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Toán cao cấp 1" giới thiệu các kiến thức về phép tính giải tích hàm một biến. Phần này được trình bày tương đối sâu, hoàn thiện và đầy đủ các nội dung như giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p hce 24/10/2022 9 0

 • Giáo trình Toán cao cấp 1: Phần 2

  Giáo trình Toán cao cấp 1: Phần 2

  Phần 1 của giáo trình "Toán cao cấp 1" tiếp tục trình bày kiến thức cơ bản về phép tính giải tích hàm nhiều biến như giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân và cực trị tự do của hàm nhiều biến; phép tính tích phân bội, bao gồm định nghĩa, tính chất, các phương pháp tính và ứng dụng của tích phân hai lớp và tích phân ba lớp;... Mời các bạn...

   77 p hce 24/10/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số