• Giáo trình Đại số tuyến tính

  Giáo trình Đại số tuyến tính

  "Giáo trình Đại số tuyến tính" thông tin đến các bạn với những kiến thức về khái niệm; các dạng biểu diễn của số phức; phép toán trên tập số phức; giải phương trình bậc 2 trong tập số phức; khái niệm về ma trận; các dạng ma trận; phép toán ma trận; phép biến đổi sơ cấp theo hàng của ma trận; phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính...

   184 p hce 27/11/2020 11 1

 • Giáo trình môn Giáo dục thể chất

  Giáo trình môn Giáo dục thể chất

  "Giáo trình Giáo dục thể chất" cung cấp với những kiến thức về thể dục cơ bản; điền kinh; lý thuyết bóng chuyền; phần thực hành kỹ thuật bóng chuyền. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để phục vụ cho hoạt động học tập.

   101 p hce 27/10/2020 25 0

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  "Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc (1930-1945); Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975);...

   218 p hce 27/10/2020 25 0

 • Bài giảng môn Chính trị

  Bài giảng môn Chính trị

  Bài giảng chính trị trung cấp nghề trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ môn học chính trị; khái quát về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin. Mời các bạn tham khảo!

   28 p hce 26/10/2020 12 0

 • Ebook Quốc phòng Việt Nam: Phần 2

  Ebook Quốc phòng Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 ebook Quốc phòng Việt Nam được nối tiếp phần 1 với các nội dung: xây dựng quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, tổ chức quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, quân đội nhân dân, phương hướng xây dựng quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, xây dựng dân quân tự vệ...

   100 p hce 29/09/2020 44 0

 • Ebook Quốc phòng Việt Nam: Phần 1

  Ebook Quốc phòng Việt Nam: Phần 1

  "Ebook Quốc phòng Việt Nam: Phần 1" thông tin đến các bạn kiến thức về tình hình an ninh và chính sách quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   58 p hce 29/09/2020 48 0

 • Nâng cao hiệu quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp

  Nâng cao hiệu quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp

  Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh của sinh viên; đề xuất một số giải pháp nâng cao kết quả học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp.

   4 p hce 29/09/2020 21 0

 • Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh

  Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh

  Bài viết tập trung phân tích một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

   5 p hce 29/09/2020 21 0

 • Quản lí chất lượng trong các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh theo tiếp cận AUN-QA

  Quản lí chất lượng trong các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh theo tiếp cận AUN-QA

  Bài viết phân tích mô hình, bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng cấp trường của AUN-QA về quản lý chất lượng và việc áp dụng quản lý chất lượng theo tiếp cận AUN-QA trong các trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, qua đó góp phần giúp các trung tâm xây dựng và đổi mới hệ thống quản lý chất lượng trong thời gian tới.

   7 p hce 29/09/2020 21 0

 • Những yếu tố cơ bản tác động đến quản lý đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học hiện nay

  Những yếu tố cơ bản tác động đến quản lý đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học hiện nay

  Bài viết tập trung phân tích những yếu tố cơ bản tác động đến quản lý đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   9 p hce 29/09/2020 24 0

 • Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh ở Việt Nam hiện nay

  Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh ở Việt Nam hiện nay

  Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh là hoạt động chủ động của mọi quốc gia, là yêu cầu tất yếu, khách quan đối với mọi quốc gia có chủ quyền. Kinh tế phát triển là điều kiện tốt để xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh. Ngược lại, quốc gia có nền quốc phòng, an ninh vững mạnh, sẽ tạo môi trường thuận lợi...

   10 p hce 29/09/2020 23 0

 • Hoàn thiện pháp luật về cưỡng chế thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

  Hoàn thiện pháp luật về cưỡng chế thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

  Bài viết trình bày khái niệm cưỡng chế thu hồi đất, đặc điểm của cưỡng chế thu hồi đất, thực trạng pháp luật về cưỡng chế thu hồi đất ở Việt Nam, một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về cưỡng chế thu hồi đất.

   8 p hce 29/09/2020 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số