• Ebook Chính sách kinh tế Nhật Bản (Tập 1) - G.C.Allen

  Ebook Chính sách kinh tế Nhật Bản (Tập 1) - G.C.Allen

  Chính sách kinh tế Nhật Bản (Tập 1) là tập sách gồm những bài viết của tác giả về chính sách kinh tế của Nhật Bản đã được công bố trong những thời kỳ khác nhau kéo dài khoảng 50 năm và đã được tác giả tập hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   159 p hce 23/03/2022 53 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  "Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1" có nội dung trình bày về đối tượng và phương pháp của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng nông Pháp; học thuyết kinh tế của tư sản cổ điển Anh; học thuyết kinh tế tiểu tư sản;... Mời các bạn cùng tham...

   61 p hce 23/03/2022 41 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng thế kỷ XIX; học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin; học thuyết kinh tế của trường phái cổ điển mới; học thuyết kinh tế của trường phái Keynes; học thuyết kinh tế của trường phái...

   74 p hce 23/03/2022 37 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 5 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 5 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng "Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 5: Sự phát triển đến đỉnh cao của học thuyết kinh tế cổ điển" cung cấp cho người học các kiến thức: Học thuyết kinh tế của A.Smit, học thuyết giá trị lao động, học thuyết giá trị lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p hce 23/01/2022 51 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 3 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 3 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng "Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 3: Học thuyết kinh tế Trọng thương" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ra đời và đặc điểm của học thuyết Trọng thương, các giai đoạn phát triển của Chủ nghĩa Trọng thương, các khuynh hướng cá biệt của học thuyết Trọng thương ở một số nước Tâu Âu,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   19 p hce 23/01/2022 65 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 4 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 4 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng "Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 4: Quá trình hình thành học thuyết kinh tế Cổ điển" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của học thuyết kinh tế Cổ điển, U.Petty (W. Petty), học thuyết kinh tế Trọng nông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p hce 23/01/2022 45 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 6 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 6 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng "Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 6: Sự biến đổi của học thuyết kinh tế cổ điển" cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh tế chính trị tầm thường, kinh tế chính trị Tiểu tư sản, học thuyết kinh tế của CNXH không tưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p hce 23/01/2022 53 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 7 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 7 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng "Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 7: Học thuyết kinh tế C.Mác" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ra đời và tổng quan học thuyết kinh tế C.Mác, các lý thuyết kinh tế tiêu biểu, Ph.Ăngghen (F.Engels), ý nghĩa học thuyết kinh tế của C.Mác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p hce 23/01/2022 46 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 0 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 0 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 0: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   7 p hce 23/01/2022 49 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 1 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 1 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng "Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của Lịch sử các học thuyết kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng nghiên cứu của LSCHTKT, phạm vi và cấu trúc, phương pháp, ý nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p hce 23/01/2022 61 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 2 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 2 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng "Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 2: Những mầm mống đầu tiên của khoa học kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng kinh tế Cổ đại, tư tưởng kinh tế thời Trung cổ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hce 23/01/2022 47 0

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 8 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 8 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng "Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 8: Các học thuyết kinh tế Mácxit" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ra đời và tổng quan, chủ nghĩa xét lại, V.I. Lênin, KTCT về CNXH theo mô hình kế hoạch hóa tập trung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p hce 23/01/2022 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số