• Bài giảng Tài chính quốc tế 1 – Bài 6: Nợ nước ngoài và khủng hoảng nợ nước ngoài

  Bài giảng Tài chính quốc tế 1 – Bài 6: Nợ nước ngoài và khủng hoảng nợ nước ngoài

  "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 – Bài 6: Nợ nước ngoài và khủng hoảng nợ nước ngoài" cung cấp các kiến thức về đặc trưng của các nước đang và kém phát triển; các hình thức thu hút vốn nước ngoài; nợ nước ngoài; khủng hoảng nợ nước ngoài; nợ nước ngoài của Việt Nam.

   47 p hce 27/11/2020 2 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 5: Thị trường vốn quốc tế

  Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 5: Thị trường vốn quốc tế

  "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 5: Thị trường vốn quốc tế" giúp người học nắm được các kiến thức khái quát về thị trường vốn quốc tế; thị trường trái phiếu quốc tế; thị trường cổ phiếu quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, phục vụ cho học tập.

   43 p hce 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 4: Thị trường ngoại hối

  Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 4: Thị trường ngoại hối

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 4: Thị trường ngoại hối" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về thị trường ngoại hối; nghiệp vụ trên thị trường giao ngay; nghiệp vụ phái sinh.

   50 p hce 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng tài chính quốc tế 1 - Bài 3: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá

  Bài giảng tài chính quốc tế 1 - Bài 3: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá

  "Bài giảng tài chính quốc tế 1 - Bài 3: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá" được biên soạn nhằm thông tin về các kiến thức tổng quan về tỷ giá; các chế độ tỷ giá trong lịch sử; các nhân tố tác động đến tỷ giá; chính sách tỷ giá.

   11 p hce 27/11/2020 1 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 2: Cán cân thanh toán quốc tế

  Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 2: Cán cân thanh toán quốc tế

  "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 2: Cán cân thanh toán quốc tế" cung cấp đến các bạn về tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế; nội dung của cán cân thanh toán quốc tế; một số phân tích cơ bản về cán cân thanh toán; cân bằng cán cân thanh toán quốc tế; cán cân thanh toán quốc tế của một số nước đang phát triển và Việt Nam.

   47 p hce 27/11/2020 3 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế 1 – Bài 1: Hệ thống tiền tệ quốc tế

  Bài giảng Tài chính quốc tế 1 – Bài 1: Hệ thống tiền tệ quốc tế

  "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 – Bài 1: Hệ thống tiền tệ quốc tế" được biên soạn nhằm giúp người học nắm được các kiến thức bao gồm tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế; hệ thống tiền tệ quốc tế trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914); hệ thống tiền tệ quốc tế trong giai đoạn hai chiến tranh thế giới (1914-1944); hệ...

   30 p hce 27/11/2020 0 0

 • Giáo trình Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Giáo trình Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Bài giảng Nguyên lý kế toán" trình bày tính giá các đối tượng kế toán; chứng từ kế toán và kiểm kê tài sản; kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp; sổ kế toán và hình thức kế toán.

   85 p hce 27/10/2020 50 2

 • Giáo trình Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Giáo trình Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Giáo trình Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 1 thông tin đến các bạn những kiến thức về những vấn đề chung về kế toán; bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; tài khoản kế toán và ghi sổ kép.

   84 p hce 27/10/2020 56 1

 • Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán

  Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán

  Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán với các nội dung những vấn đề chung về tổ chức hạch toán kế toán; tổ chức chứng từ kế toán; tổ chức vận dụng chế độ tài khoản kế toán; tổ chức chế độ sổ kế toán; tổ chức hệ thống báo cáo kế toán; tổ chức bộ máy kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung...

   85 p hce 29/09/2020 52 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất" với các nội dung những vấn đề chung về chi phí, giá thành; kế toán tập hợp chi phí theo phương pháp kê khai thường xuyên; phân bổ và tổng hợp chi phí; đánh giá sản phẩm dở dang; các phương pháp tính giá thành; kế toán thiệt hại trong sản...

   49 p hce 29/09/2020 61 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" với những kiến thức về khái niệm, đặc điểm tài sản cố định; phân loại,tính giá tài sản cố định; kế toán tài sản cố định hữu hình; kế toán tài sản cố định vô hình; kế toán sửa chữa tài sản cố định; kế toán thuê tài sản.

   48 p hce 29/09/2020 43 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán lao động tiền lương

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán lao động tiền lương

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán lao động tiền lương" trình bày khái niệm, nhiệm vụ kế toán; các hình thức lương, các khoản trích theo lương; kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương; kế toán trích trước tiền lương phép công nhân trực tiếp sản xuất; kế toán quỹ trợ cấp thất nghiệp.

   32 p hce 29/09/2020 34 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số