Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ĐH Thương mại

Chương 4 - Thị trường và hành vi mua của khách hàng. Những vấn đề cần chú ý trong chương này gồm có: Thị trường là gì? Cấu trúc thị trường, khái niệm hành vi mua của khách hàng, nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua, quy trình quyết định mua của khách hàng.