Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ĐH Thương mại

Chương 5 giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến chiến lược chung marketing. Nội dung chính trong chương này gồm có: Marketing mục tiêu (S-T-P), phân đoạn thị trường, chiến lược chung marketing.