Kinh tế phát triển

Kinh tế học phát triển thường gợi là kinh tế phát triển là một trong những ngành khoa học mới nhất và đầy thử thách trong khoa học và khoa kinh tế. Kinh tế học phát triển ra đời do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thế giới và chủ yếu là thế giới các nước đang phát triển.