Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 3 - ĐH Thương mại

Chương 3 - Hoạch định chính sách kinh tế – xã hội. Những nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, vị trí và mục tiêu của hoạch định chính sách kinh tế - xã hội, các nguyên tắc hoạch định chính sách kinh tế - xã hội, quá trình hoạch định chính sách kinh tế - xã hội.