Bài giảng Kinh tế công cộng: Chương 2 - Nguyễn Trung Nhân

Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 2: Kinh tế học phúc lợi - Hiệu quả và công bằng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiệu quả, hiệu quả Pareto, cải thiện Pareto; sự công bằng và sự đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng; phân phối thu nhập; những lựa chọn của xã hội; đánh giá các thay đổi chính sách.