Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Khái quát về Kinh tế học vĩ mô

Bài 1 khái quát về Kinh tế học vĩ mô. Mục tiêu của bài này nhằm: Giúp học viên nắm được mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Kinh tế học vĩ mô; học viên hiểu và nắm vững được các khái niệm, các mục tiêu, các công cụ cơ bản nhất của kinh tế vĩ mô; bắt đầu cho học viên làm quen với cách tư duy kinh tế và khoa học kinh tế, phân biệt Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô;... Mời tham khảo.