Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Giới thiệu kinh tế học

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - Giới thiệu kinh tế học bao gồm những nội dung về khan hiếm nguồn lực và ba vấn đề kinh tế cơ bản, nội dung cơ bản của kinh tế học vi mô, phân biệt kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô.