Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 2: Sản xuất và phân phối thu nhập quốc dân

"Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 2: Sản xuất và phân phối thu nhập quốc dân" cung cấp các kiến thức về dòng chu chuyển của tiền, các yếu tố sản xuất, cung hàng hóa và dịch vụ, phân phối thu nhập quốc gia, giá cả yếu tố sản xuất, quyết định của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo, phân bố thu nhập quốc gia, cầu về hàng hóa dịch vụ...