Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 4: Tăng trưởng kinh tế

Bài giảng Kinh tế vĩ mô – Chương 4: Tăng trưởng kinh tế được biên soạn bởi giảng viên Trần Mỹ Minh Châu nhằm cung cấp đến người học khái niệm tăng trưởng kinh tế; nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế; mô hình tăng trưởng Solow, lý thuyết tăng trưởng nội sinh.