Bài giảng Kinh tế vi mô - Nguyễn Hoài Bảo

Bài giảng Kinh tế vi mô gồm có 8 bài học với các nội dung kiến thức như sau: Giới thiệu Kinh tế vi mô; cầu, cung và cân bằng thị trường; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; cầu cá nhân và cầu thị trường; lý thuyết sản xuất; chi phí sản xuất; tối đa hoá lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh và độc quyền; phân tích thị trường cạnh tranh và sự can thiệp của chính phủ.