Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê

Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định mục đích, đối tượng và nội dung nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu trong thống kê, điều tra thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.